Armoedebestrijding

Door met onze aanval op de armoede

De PvdA-Hoorn vindt het belangrijk dat mensen niet in armoede leven. Dat kinderen in een gezin met een kleine beurs ook mee kunnen doen. De afgelopen jaren is mede dankzij de PvdA-Hoorn flink geïnvesteerd in armoedebestrijding, zodat meer mensen hiervan gebruik kunnen maken. Ook zijn de voorzieningen verbeterd. Jammer genoeg bereiken we nog niet alle mensen die het nodig hebben. De komende periode willen we nog meer mensen bereiken die het nodig hebben. Voor kinderen willen we de voorzieningen nog verder uitbreiden. Voor ouderen op minimum niveau willen we gratis gebruik van het openbaar vervoer.

Onze voorstellen

  1. De PvdA-Hoorn wil dat mensen tot 120% van minimuminkomen in aanmerking komen voor het armoedebeleid.
  2. De PvdA-Hoorn wil dat kinderen uit gezinnen waarvan 130% van het minimuminkomen wordt verdiend in aanmerking komen voor het armoedebeleid.
  3. Gratis openbaar vervoer voor ouderen op minimum niveau.
  4. Met maatschappelijke organisaties en kerken maakt de gemeente afspraken over hoe het nieuwe budget “noodfonds” door nog meer organisaties aangewend kan worden.
  5. Armoedebestrijding is niet alleen aanbod gericht, maar wordt ook volgens het principe “eropaf” ingezet.
  6. Het voorzieningenniveau van de Sport en Cultuur strippenkaart wordt uitgebreid om kwetsbare mensen in de samenleving uit hun sociale isolement te halen. De PvdA-Hoorn pleit er voor om de strippenkaart om te vormen tot een “Eenhoorn stadspas”. Door samenwerking met lokale ondernemers en instellingen kan het aanbod worden vergroot. Denk aan vakanties en dagtochten, contributies van verenigingen, korting op schoolspullen in samenwerking met de plaatselijke ondernemers, korting op sportkleding, korting op noodzakelijke consumentenaankopen, zoals computers etc.
  7. PvdA-Hoorn wil geen wachtlijsten voor schuldhulpverlening.
  8. We handhaven de inzet op preventie en afspraken met de woningbouwcorporatie als het gaat om vroegsignalering van schulden. We gaan aan de slag met de resultaten van de pilots met nutsbedrijven om problematische schulden te voorkomen. We gaan aan de voorkant beter kijken of er alternatieven zijn voor bewindvoering, zodat we de kosten hiervoor in de hand kunnen houden. We breiden het aantal buddy’s uit die zich bezighouden met het ondersteunen van mensen met hun financiën.
  9. Preventie door middel van lessen aan jongeren op scholen over budgetbeheer voortzetten.
  10. Onderzoeken of naar het tijdelijk opkopen van schulden door de gemeente.