Kieskompas

Hieronder volgt de stellingen met toelichting, zoals die in het kieskompas staan:


 

Stelling 1: De wethouders van Hoorn moeten in de gemeente wonen: Mee eens

Toelichting: De PvdA volgt hier de landelijke regels: uitgangspunt is dat de wethouder woonachtig is in de gemeente waar hij/zij werkt. De gemeenteraad kan besluiten hier in uitzonderingssituaties vanaf te wijken en dispensatie te verlenen.


 

Stelling 2: Eenvoudige diensten als een paspoort aanvragen of verhuizing doorgeven moeten standaard digitaal gebeuren: Mee eens

Toelichting: Dienstverlening aan onze inwoners verloopt zoveel mogelijk digitaal, echter voor mensen die niet digivaardig zijn blijft het altijd mogelijk om persoonlijk producten af te nemen bij het gemeentelijke loket


 

Stelling 3: Hoorn moet op termijn fuseren, zodat er één gemeente voor West-Friesland ontstaat: Geen mening

Toelichting: De PvdA-Hoorn sluit niet uit dat er op termijn een discussie ontstaat over één gemeente Westfriesland. Echter, op dit moment is hier nog helemaal geen sprake van en dus hebben wij er bewust voor gekozen hier geen standpunt over op te nemen in ons verkiezingsprogramma.


 

Stelling 4: De muziekschool, de bibliotheek, het Manifesto en de Blauwe Schuit moeten worden samengevoegd in één gebouw: Neutraal

Toelichting: De PvdA kiest voor nieuwe huisvesting van Bibliotheek, Blauwe Schuit en de muziekschool. Uit ons verkiezingsprogramma: “De bibliotheek, Muziekschool en de Blauwe Schuit hebben een nieuw onderkomen nodig. Dit zal een fikse investering zijn.” Of deze partijen ook daadwerkelijk allemaal in hetzelfde pand terecht moeten komen staat voor ons niet vast.


 

Stelling 5: Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verlaagd, zodat de belasting op huisbezit (OZB) omlaag kan: Helemaal niet mee eens

Toelichting: De PvdA kiest voor een levendige kunst- en cultuurstad. In ons verkiezingsprogramma staat:  Kunst is voor een breed publiek toegankelijk. Iedereen, rijk en arm kan meedoen aan kunstzinnige activiteiten.


 

Stelling 6: De gemeente moet meer geld uittrekken voor openbare sportlocaties, in plaats van sportverenigingen: Neutraal

Toelichting: De PvdA vindt dat er zowel geld gestoken moet worden in openbare sportlocaties als in verenigingen. Uit ons verkiezingsprogramma:  “Richt de openbare ruimte gerichter in op bewegen c.q.  sportbeoefening. Met eenvoudige inrichting van de openbare ruimte kan al veel bereikt worden.” Daarnaast staat in ons programma dat de gemeente  mee moet denken met jeugdsportverenigingen die evenementen organiseren, de jeugdsportpas waarmee kinderen kennismaken met diverse verenigingen wil de PvdA-Hoorn  handhaven en we vinden de combinatiefunctionarissen die contact tussen verenigingen en scholen onderhouden belangrijk.  Sportverenigingen willen wij helpen om de accommodaties te verduurzamen. Vrijwilligers binnen de sportverenigingen willen wij ondersteunen. Ook zijn wij groot voorstander van maatschappelijk verantwoord verenigen.


 

Stelling 7: De gemeente mag sportverenigingen verplichten om samen van één locatie gebruik te maken: Helemaal niet mee eens

Toelichting: De PvdA-Hoorn heeft het standpunt ingenomen dat samenvoegen van sportlocaties alleen kan als clubs hier vrijwillig voor kiezen.


 

Stelling 8:  Het aantal koopzondagen moet beperkt worden: Helemaal niet mee eens

Toelichting: De PvdA-Hoorn heeft gestemd voor vrijere openingstijden op zondag (minimaal 26 koopzondagen) en kan zich prima vinden in de 52 koopzondagen die we nu hebben in Hoorn.


 

Stelling 9: De hondenbelasting moet worden afgeschaft: Niet mee eens

Toelichting: De PvdA heeft tegen voorstellen gestemd om de hondenbelasting af te schaffen. Wij hebben daarbij ingebracht dat de hondenbelasting het hondenbezit reguleert. Met de opbrengst van de hondenbelasting worden nu ook voorzieningen voor honden en hondenbezitters betaald. De PvdA-Hoorn vindt wel dat er meer transparantie moet komen over de wijze waarop de opbrengst ook daadwerkelijk ingezet wordt voor faciliteiten voor hondenbezitters etc.


 

Stelling 10: De lokale lasten voor bedrijven moeten worden verlaagd: Niet mee eens

Toelichting: De PvdA-Hoorn wil (los van de inflatiecorrectie) geen verhoging, maar ook geen verlaging van de gemeentelijke belastingen. Zowel niet voor inwoners als voor bedrijven.


 

Stelling 11: Horeca ondernemers mogen zelf hun sluitingstijden bepalen: Niet mee eens

Toelichting: De PvdA-Hoorn vindt enige regulatie gewenst en heeft het voorstel gesteund om als uiterste sluitingsuur 4.00 uur aan te houden.


 

Stelling 12: Om meer te kunnen investeren in de promotie van Hoorn, moet de toeristenbelasting worden heringevoerd: Niet mee eens

Toelichting: De PvdA-Hoorn heeft tegen de herinvoering van de toeristenbelasting gestemd, omdat dit ingaat tegen het principe van een gastvrije stad. Hoorn is nu al een fantastische toeristische bestemming, met onze monumenten, erfgoed, VOC pakhuizen, onze musea en onze haven. Dit kunnen we nog meer uitbouwen, en hier past geen toeristenbelasting bij.


 

Stelling 13: De gemeente moet meer investeren in duurzaamheid, ook al gaan de belastingen daardoor omhoog: Mee eens

Toelichting: In ons verkiezingsprogramma staat dat wij nieuw structureel budget vrij willen maken voor duurzaamheid. Wij willen dus flink investeren in duurzaamheid. Tegelijkertijd wil de PvdA-Hoorn (los van de inflatiecorrectie) geen verhoging van de gemeentelijke belastingen. Dat hoeft ook helemaal niet, want de investering in duurzaamheid kan op andere manieren bekostigd worden, bijvoorbeeld door andere taken te schrappen. Als je ons vraagt te kiezen tussen duurzaamheid en gemeentelijke belasting, dan kiezen wij voor duurzaamheid.


 

Stelling 14: Alle tuinen in Hoorn moeten voor minstens 30% uit groen bestaan: Mee eens

Toelichting: De PvdA-Hoorn wil minder versteende oppervlakte in de stad, meer groen in de straat, tuin, wijk, op het dak en tegen de gevel. De gemeente kan hiervoor subsidie, belastingverlaging of andere instrumenten inzetten om dit te bewerkstelligen. De gemeente stimuleert dit, maar legt dit natuurlijk niet op.


 

Stelling 15: Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen: Mee eens

Toelichting: De PvdA-Hoorn vindt dat dit met name geldt voor het behoud en onderhoud van monumentale bomen.


 

Stelling 16: De gemeente moet geld uittrekken om te controleren op drugsbezit in scholen: Geen mening

Toelichting: De PvdA denkt dat dit aan de politie is om hier geld voor uit te trekken. De gemeente financiert niet de de politie. Daarom hebben wij hier voor geen mening gekozen.


 

Stelling 17: De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op middelbare scholen: Helemaal mee eens

Toelichting: De aanpak van overgewicht van kinderen op basisscholen vindt de PvdA-Hoorn belangrijk. In ons verkiezingsprogramma staat: We maken een plan met alle betrokken om te stimuleren dat kinderen gezonder gaan eten en meer gaan sporten en dat het % van kinderen met overgewicht in onze regio daalt.


 

Stelling 18: Schoolzwemmen moet verplicht worden op alle basisscholen, ook als de gemeente daar financieel aan moet bijdragen: Niet mee eens

Toelichting: De PvdA is van mening dat er op dit moment geen probleem is met het schoolzwemmen. Jaren geleden is het schoolzwemmen afgeschaft omdat bleek dat ouders zelf heel goed in staat zijn om kinderen naar zwemles te brengen en dat bijna alle kinderen die van de basisschool afkomen een zwemdiploma hebben. Alleen in die sporadische gevallen waar dit niet zo is, is er via de school en de gemeente een vangnetregeling. In die gevallen regelt de gemeente dat er alsnog zwemles komt. Kortom, het herinvoeren van schoolzwemmen is niet nodig.


 

Stelling 19: Om boetes te voorkomen moet de gemeente schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen. Mee eens

Toelichting: Het verder verbeteren van de schulddienstverlening is topprioriteit van de PvdA-Hoorn. De nadruk moet daarbij liggen op preventie en het vroeg signaleren van schulden ook mogen er geen drempels zijn, dus moet de schulddienstverlening van de gemeente erg toegankelijk zijn. Het tijdelijk opkopen van schulden kan een methode zijn om onze inwoners nog verder te helpen. Daarom willen wij hier graag mee experimenteren


 

Stelling 20: Er moet meer geld naar armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten: Mee eens

Toelichting: De afgelopen jaren heeft de PvdA de armoedebestrijding flink kunnen uitbreiden. Meer mensen komen nu in aanmerking en de ondersteuning zelf is uitgebreid. Maar we zijn nog niet klaar. Te vaak lukt het inwoners die het nodig hebben niet om ondersteuning te organiseren. In ons verkiezingsprogramma staat daarom dat wij door willen met onze aanval op de armoede. Bijvoorbeeld door de groep kinderen die gebruik kan maken van ondersteuning verder uit te breiden en gratis openbaar vervoer te regelen voor ouderen met een minimum inkomen.

De PvdA-Hoorn wil (los van de inflatiecorrectie) geen verhoging van de gemeentelijke belastingen. Dat hoeft ook helemaal niet, want de investering in armoedebestrijding kan op andere manieren bekostigd worden, bijvoorbeeld door andere taken te schrappen. Als je ons vraagt te kiezen tussen armoedebestrijding en gemeentelijke belasting, dan kiezen wij voor armoedebestrijding.


 

Stelling 21: De gemeente moet extra geld uittrekken voor de integratie van statushouders: Mee eens

Toelichting: Begeleiding van statushouders moet in Hoorn beter worden geregeld. Er moet meer aandacht komen voor specifieke talenten en de gemeente moet meer regie krijgen in het taalonderwijs voor statushouders.


 

Stelling 22 Hoorn moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren: Niet mee eens

Toelichting: De PvdA kiest voor er voor dat werkzoekenden activiteiten uitvoeren die bijdragen aan hun re-integratie. Het opleggen van “klusjes” hoort daar in onze ogen niet bij. In ons verkiezingsprogramma staat: “Uitkeringsgerechtigden verdienen vanuit de gemeente aandacht en steun om weer aan het werk te gaan. Re-integratie activiteiten dragen bij aan het vergroten van de uitstroomkans. “De inspanning die wij vragen van werkzoekenden is overigens niet vrijblijvend. Indien werkzoekenden doelbewust niet meewerken aan hun re-integratie, volgen sancties.


 

Stelling 23: In de gemeente Hoorn moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan: Mee eens

Toelichting: De PvdA heeft de motie gesteund om in Hoorn tot een gereguleerde weetteelt te komen, omdat hiermee een einde komt aan de vreemde situatie dat softdrugs legaal verkocht worden en illegaal geteeld. Wij denken dat met regulatie controle op kwaliteit mogelijk maakt en bovendien veel geld scheelt in opsporing en vervolging.


 

Stelling 24: Er moeten meer orderhandhavers (BOA’s) in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot hogere kosten: Mee eens

Toelichting: De PvdA wil dat Stadstoezicht meer in de wijken aanwezig is, omdat wij denken dat dit de leefbaarheid ten goede komt.


 

Stelling 25: De gemeente moet meer geld uittrekken voor ouderenzorg, ook al stijgt hierdoor de OZB (de belasting op huisbezit): Mee eens

Toelichting: De PvdA-Hoorn wil flink wil investeren in ouderenzorg. In ons verkiezingsprogramma staat: “De PvdA wil een plan maken om eenzaamheid onder de inwoners tegen te gaan. De kennis en kunde van ouderen is van onschatbare waarde, door dit in te zetten worden ouderen weer onderdeel van de samenleving. Ook wil de PvdA-Hoorn gratis openbaar vervoer voor ouderen op minimum niveau, voldoende mogelijkheden voor seniorensport en een verdere uitwerking van de dementievriendelijke gemeente.

De PvdA-Hoorn wil (los van de inflatiecorrectie) geen verhoging van de gemeentelijke belastingen. Dat hoeft ook helemaal niet, want de investering in ouderenzorg kan op andere manieren bekostigd worden, bijvoorbeeld door andere taken te schrappen. Als je ons vraagt te kiezen tussen ouderenzorg en gemeentelijke belasting, dan kiezen wij voor ouderenzorg


 

Stelling 26: Parkeren in de binnenstad moet gratis worden op zondag: Niet mee eens

Toelichting: De PvdA heeft tegen het voorstel gestemd om vrij te parkeren op koopzondagen. In de eerste plaats omdat parkeertarieven een regulerende werking hebben, waardoor de leefbaarheid van de binnenstad beschermd wordt. Maar ook omdat bruisende, geliefde binnensteden autoluwe binnensteden zijn. Daarom zeggen wij: parkeer aan de rand van de stad en voer geen beleid in dat de auto naar de binnenstad trekt.


 

Stelling 27: Auto’s moeten worden geweerd uit het centrum: Niet mee eens

Toelichting: Auto’s moeten niet geweerd worden, de binnenstad moet wel autoluwer worden. Parkeren voor bewoners moet mogelijk blijven in de binnenstad.


 

Stelling 28: De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer: Neutraal

Toelichting: Wij willen zeker inzetten op betere infrastructuur voor de fiets, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van het autoverkeer. In ons programma staat: De PvdA wil inzetten op fietssnelwegen samen met de regio en de provincie. Fietsen moeten op een deugdelijke wijze kunnen worden gestald. Hindernissen voor fietsers en voetgangers zoveel mogelijk verwijderen of duidelijk aangeven dat ze er staan door goede verlichting en markering.


 

Stelling 29: De gemeente moet inwoners verplichten alle soorten afval te scheiden: Neutraal

Toelichting: De PvdA wil een zo efficiënt mogelijke afvalinzameling die ertoe leidt dat de ambitieuze milieudoelstellingen behaald worden. Of dat betekent dat de inwoners alles moeten gaan scheiden is de vraag. Mogelijk kan ook met nascheiding van afval veel milieurendement behaald worden.


 

Stelling 30: Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn: Helemaal mee eens

Toelichting: In ons verkiezingsprogramma staat zelfs minimaal 35% moet sociale huur zijn. Op dit moment zijn er veel te weinig sociale huurwoningen en is de wachttijd veel te lang. De PvdA wil dat de woningcorporatie geen sociale huurwoningen meer verkoopt.


 

Stelling 31: De gemeente moet geld investeren in een broedplaats waar inwoners samen kunnen werken aan ideeën en innovaties: Helemaal mee eens

Toelichting: In ons verkiezingsprogramma staat dat de PvdA-Hoorn open wil staan voor innovaties en verandersuggesties van de 70.000 bewoners. Wij willen hiervoor een platform creëren. Daar kan de gemeente haar voordeel mee doen. Er zit erg veel kennis bij bewoners.


 

Stelling 32: In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer woningen uit het middensegment gebouwd worden: Niet mee eens

Toelichting: Aan zowel sociale huurwoningen als woningen in het middensegment is een schreeuwend tekort. Dat moet beter. De PvdA-Hoorn wil dat voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Daarom willen wij scherpere afspraken met de corporatie over het aantal nieuwe sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld door minder woningen te verkopen. Wij willen ook dat er bij nieuwbouw of herbestemming door de gemeente wordt gestuurd op aanbod voor middeninkomens (huur of koop).