4 maart 2015

Alle ins en outs van de zorgaanbieder, de gemeente, op een rijtje.

Er is veel werk vanuit het Rijk en de Provincie neergekomen op de schouders van de
gemeentebestuurders. Niet alleen op kunst- en cultuurgebied, maar vooral ook in de zorg.
Daarom hebben de raadsleden Dilek Kucuksanturk, Simon Broersma en Kholoud al Mobayet er voor gezorgd dat alle ins en outs van de zorgaanbieder, de gemeente, op een rijtje zijn gezet. Dit kunt u hieronder nalezen:

 

 

 

Bureau Jeugdzorg

Jeugdzorg
Hoe cliché het ook klinkt, kinderen zijn de toekomst. Hoorn dient daarom zo aangenaam en stimulerend mogelijk te zijn voor de jongste inwoners en de gezinnen waarin zij opgroeien. Met betrekking tot de jeugdzorg is het een en ander gewijzigd. Het nieuwe jeugdstelsel is op 1 januari 2015 in werking gegaan. De gehele jeugdzorg valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze transitie gaat samen met een inhoudelijke vernieuwing, een soort van transformatie kan het ook genoemd worden. Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders.

Voor welke onderdelen van jeugdzorg kan men bij de gemeente terecht?
Onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt de jeugdhulpverlening uitgevoerd door lokale instellingen en zorgaanbieders, specialistische hulp zoals Jeugd-GGZ, zorg voor jongeren met een beperking (zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel), gesloten jeugdzorg (bij ernstige opgroei- en opvoedproblemen). De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is sinds dit jaar ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Jeugd binnen 1.Hoorn
In het team Jeugd binnen 1.Hoorn werken professionals van verschillende organisaties. Ze bieden begeleiding en ondersteuning aan gezinnen en kinderen die het opvoeden, opgroeien of op orde houden van hun leven (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen. Ook stellen ze mensen in staat om hun eigen plan te maken. 1.Hoorn zorgt ervoor dat het gezin één aanspreekpunt heeft en dat de hulp wordt gecoördineerd. De medewerkers van 1.Hoorn weten de weg in de wijk en kennen de lokale en regionale organisaties. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is vanaf 1 januari 2015 opgegaan in 1.Hoorn. Dit geldt ook voor de consultatiebureaus.

 

Participatiewet: 
Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. De nieuwe Wajongers en Wsw’ers vallen vanaf 2015 onder de participatiewet. Voor de huidige Wsw’ers verandert niets. Hij/zij behoudt baan en salaris. Voor de Wajongers die niet werken en niet in de toekomst kunnen werken verandert niets.
Wat ook nieuw is in de participatiewet is tegenprestatie. Een tegenprestatie is eigenlijk iets terugdoen voor de uitkering. Het is geen werk waar iemand loon voor krijgt. Het zijn activiteiten die nuttig zijn voor de maatschappij. Een tegenprestatie is geen re-integratietraject maar bedoeld om mee te doen in de maatschappij. WerkSaam is de nieuwe werkorganisatie voor de uitvoering van de Participatiewet.
WerkSaam gaat de uitkeringen en de re-integratie van de zeven Westfriese gemeenten verzorgen.
Het beleid van WerkSaam is door de zeven raden vastgesteld. Wij hebben vanuit de raad in Hoorn geregeld dat elke gemeente 10% van het budget kan besteden aan eigen beleid of eigen doelstellingen.  Verder heeft de fractie van de PvdA ervoor gezorgd om zes ton voor 2015 beschikbaar te stellen voor werk, voor het steunen van bijv. ZZP’ers, hoger opgeleide vluchtelingen en 50+ ‘ers.
Verder blijft de armoedebestrijding en de bijzonder bijstand bij de gemeenten. Iedere gemeente heeft de vrijheid bij dit beleid.

 

logo AWBZ 364px

Decentralisatie AWBZ naar de gemeente Hoorn
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van een nieuwe groep mensen met een beperking. Het gaat om de mensen die nu nog aanspraak maken op de functie begeleiding in de AWBZ. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een psychische beperking of om de dagbesteding van verstandelijk gehandicapten. Richtpunt van de nieuwe Wmo is om mensen in staat te stellen om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. De nieuwe Wmo is geen systeem van verzekerde rechten of van aanspraken, maar gaat uit van de eigen kracht van de burger. Dit wil zeggen dat er in eerste instantie gekeken wordt naar wat hij zelf kan doen en bijdragen om zijn ondersteuningsbehoefte op te lossen. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar wat mantelzorgers kunnen doen en welke ondersteuning er binnen het eigen sociale netwerk geregeld kan worden. Waar mogelijk worden algemene voorzieningen benut om mensen te ondersteunen. Voor zaken die mensen zelf niet kunnen regelen of betalen moet de gemeente zorg en ondersteuning regelen in de vorm van een ‘maatwerkvoorziening’. Deze voorziening kan vervolgens in natura worden geleverd of door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). Mensen die op 1 januari 2015 nog een geldige indicatie hadden voor AWBZ-begeleiding houden dit recht nog maximaal een jaar.
De decentralisatie is gepaard gegaan met een forse bezuiniging. De budgetten die gemeenten krijgen voor de nieuwe verantwoordelijkheden zijn gekort met 25%. Bovendien is het bestaande budget voor de hulp bij het huishouden gekort met 40%.

 

wijken

Gebiedsteams
In de gemeente Hoorn hebben wij 3 gebiedsteams ingesteld. In ieder gebiedsteam zitten professionals vanuit verschillende organisaties. Mensen die zich bij een gebiedsteam melden krijgen een zogeheten keukentafelgesprek. In dat gesprek wordt bepaald welke hulp de persoon in kwestie nodig heeft. De insteek is dat iedereen één vaste hulpverlener krijgt, en niet meer zoals voorheen meerdere hulpverleners uit verschillende organisaties.
Gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden zijn gebaat met effectieve hulp op maat volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Het onderbrengen van alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering onder de verantwoordelijkheid van gemeenten biedt, samen met de ontschotting van geldstromen, meer mogelijkheden voor integrale en daarmee effectievere hulp aan gezinnen. Hiermee kan de samenwerking rond gezinnen met meervoudige, complexe problemen worden verbeterd.

1.Hoorn: voor uw zorg en ondersteuning
1.Hoorn is hét punt, dicht bij u in de wijk, waar u met uw vragen rond zorg en ondersteuning terecht kunt. Bijvoorbeeld omdat u voor het eerst thuiszorg of huishoudelijke zorg nodig heeft, u vragen bij de opvoeding heeft, of omdat u zich zorgen maakt over uw vader die zorgt voor uw zieke moeder. 
1.Hoorn werkt onder regie van de gemeente Hoorn en is een samenwerking van deskundigen vanuit verschillende maatschappelijke organisaties.
1.Hoorn kent teams voor de verschillende stadsdelen in Hoorn. Deze teams zijn verdeeld over drie locaties in de volgende wijken:
Grote Waal, Binnenstad, Venenlaankwartier, Hoorn-Noord
Risdam, Nieuwe Steen, Zwaag, Bangert en Oosterpolder
Kersenboogerd, Hoorn-80, Blokker

Wanneer krijg ik met 1.Hoorn te maken?
Er kunnen vele verschillende aanleidingen zijn om in contact te komen met 1.Hoorn. Bijvoorbeeld:
Als mantelzorger kunt u de zorg voor uw partner niet meer alleen aan.
Je bent 17, wilt graag op jezelf wonen, maar vanwege een beperking heb je hier hulp bij nodig.
U heeft een rolstoel nodig. De aanvraag en de afhandeling regelt u met uw vaste contactpersoon van 1.Hoorn.
Uw vader, waar u ver vandaan woont, kan wellicht met huishoudelijke hulp en lichte ondersteuning toch thuis blijven wonen, maar u wenst advies van een lokale deskundige.
U ervaart problemen bij het opvoeden van uw zoon en maakt zich zorgen over zijn ontwikkeling.
U komt regelmatig even bij uw buurvrouw, maar merkt dat ze steeds eenzamer wordt. Het lijkt u goed om met een deskundige te kijken wat er nodig is en hoe haar omgeving haar daarbij kan helpen.
U ondervindt problemen bij het omgaan met geld en wilt daar graag ondersteuning bij.
U wilt zelf de zorg voor uw dochter regelen door middel van een persoonsgebonden budget.

Compensatie Eigen Risico (CER) en Wtcg
Het Rijk heeft twee inkomensafhankelijke regelingen voor zorgkosten geschrapt. Dit waren de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Gemeente Hoorn vervangt deze landelijke regelingen door een nieuwe regeling om chronisch zieken en beperkten tegemoet te komen. 
De gemeente Hoorn vindt het belangrijk dat inwoners die een beperking hebben of chronisch ziek zijn, worden gecompenseerd in de kosten die zij maken als gevolg van deze ziekte of beperking. Er zijn twee soorten compensaties: een vast bedrag voor compensatie van de eigen bijdrage (Wmo) en een vast bedrag voor mensen die veel kosten maken wegens ziekte of beperking. Deze regeling is vastgesteld voor de duur van een jaar (2015).

KholoudSimon BroersmaDilek

Kholoud al Mobayed

Simon Broersma

Dilek Kucuksanturk