28 oktober 2014

Begroting 2015

 

De kracht van verbinding komt duidelijk naar voor in deze begroting. Het college wil Investeren in de kracht van mensen. Wil investeren in werk en wil investeren in de leefbaarheid van onze mooie stad. Het college zoekt het partnerschap met inwoners, bedrijven en organisaties op.

Er is zes ton in 2015 voor het werk gereserveerd. Wij maken vanuit de PvdA Hoorn de keuze om in tijd van bezuinigingen van het Rijk geld beschikbaar te stellen om mensen aan het werk te helpen. Ondersteunen van ZZP’ers, mensen naar reguliere banen leiden, zorgen voor scholing daar waar nodig. Dit zijn belangrijke punten voor de PvdA en de coalitie. De jeugdwerkeloosheid is hoog evenals de de werkloosheid onder 50 plussers. De PvdA vindt dat dit omlaag moet. Minister Ascher heeft hier ruim 110 miljoen beschikbaar voor gesteld. Maakt de gemeente Hoorn of de regio gebruik van deze middelen?
Wij hebben extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van de armoede, vier ton per jaar. Vier ton per jaar om mensen en gezinnen met de kleinste inkomens te ondersteunen en mee te laten doen aan de samenleving. Voor de PvdA is dit een mooi resultaat en wij wachten het voorstel vanuit het college met belangstelling af. De vraag die wij hier wel bij hebben is of dit voorstel nog voor 2015 naar de raad komt.
De transities komen eraan. Het is voor iedereen nieuw. Er is een achter vang van 6 miljoen om tegenvallers op te vangen. Dit neemt niet weg dat ook voor de PvdA-Hoorn de regel: ‘We doen het voor het geld dat we vanuit het rijk krijgen’, geldt. Van belang is om bij deze taak alles vanaf het begin goed te monitoren zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. Wel is het zo dat de fractie vindt dat iedereen zorg moet krijgen die het nodig heeft. Mocht er toch een tekort dreigen, gaat onze fractie er vanuit dat dit ook in Den Haag kenbaar gemaakt wordt.

Iedereen die met de decentralisaties te maken heeft, wil duidelijkheid, zowel zorgvragers als zorgverleners. De voorlichtingscampagnes zijn gestart, maar onze fractie krijgt signalen van cliëntenorganisaties dat zij zich onvoldoende betrokken voelen bij het proces van de decentralisaties. Wij willen het college vragen om hier extra op te letten zodat deze groep goed gehoord wordt.
De kracht van verbinding zit hem niet alleen in deze drie grote en belangrijke onderwerpen. De kracht van verbinding betekent ook samen deze stad nog beter maken. Hier hoeven we geen scheppen met geld tegen aan te gooien. Juist een coördinerende of aansturende rol is genoeg. Maak het mogelijk voor de burger. Ik zal een tweetal voorbeelden geven: de vreedzame school en de vreedzame wijk. Deze methode helpt bij de realisatie van een eenduidige pedagogische aanpak. Niet alleen op school maar ook in de wijk, bij sportverenigingen, Netwerk etc., zodat het kind weet wat er van hem of haar verwacht wordt.
Maar nog zo een voorbeeld is de smart participation. Het op een eenvoudige manier digitaal organiseren van vraag en aanbod. Heel veel inwoners van Hoorn zijn actief als vrijwilliger en staan klaar om een ander te helpen. Vraag en aanbod van klusjes, sportmaatjes, samen koken, de hond uitlaten of bijvoorbeeld een verzoek voor een middagje oppassen, worden op deze manier bij elkaar gebracht.

Samen met elkaar de stad nog beter maken. Daarbij hoort ook ruimte voor de ondernemer. Samen met de ondernemer zoeken naar oplossingen en mogelijkheden.
Een van die mogelijkheden is om samen met horeca en andere ondernemers te kijken naar het stadsstrand. We hebben onlangs gezien in Zwolle dat plannen succesvol kunnen zijn wanneer de lokale overheid en de ondernemers samenwerken.
Stadspromotie komt nu eindelijk van de grond, de viering van 400 jaar kaap Hoorn is een evenement waarbij dat kan lukken. Meer halen uit onze historische binnenstad en haven. Laat dit een eerste stap zijn.

De kracht van verbinding is niet alleen lokaal gericht. Veel wetgeving en regelingen gebeuren in Westfries verband of zelfs op nog grotere schaal. De raden zullen elkaar steeds meer moeten opzoeken. Nu heerst het gevoel dat we steeds meer op afstand worden gezet. Welke vorm de samenwerking moet krijgen is nog niet duidelijk. De PvdA ziet dat de eerste stappen zijn gezet om ook hier een verbinding te maken waarbij we gaan voor een sterke regio Westfriesland waarbij het op elk gebied goed toeven is.

De financiële situatie is niet rooskleurig. Het begrotingsjaar 2015 heeft een klein positief resultaat. Tegenvallers zijn niet of nauwelijks op te vangen. Er zijn voor 2016 nog bezuinigingen op stapel die niet zijn ingevuld en we weten nu nog niet of er verdere bezuinigingen volgen. Het is belangrijk om tijdig met de hele raad te spreken over de keuzes die gemaakt moeten worden. Wel is er ruimte gemaakt voor een investeringsprogramma. Dat is mooi resultaat in een periode van economische tegenwind.