24 juni 2015

Commentaar op, en vragen over, de kadernota 2015 en begroting 2014.

Allereerst ter Informatie:

Wat is een kadernota? De juridische definitie is de volgende: “document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven. De nota gaat over de inzet van de beschikbare middelen op hoofdlijnen.”

Een kort introductie van de Gemeente Hoorn:

Kadernota 2015

Met de Kadernota heeft de raad al voor de zomer een goed inzicht in het gemeentelijke huishoudboekje voor het lopende jaar. De begroting voor 2015 blijft sluitend met aanvullende maatregelen. Ondanks een voorzichtig economisch herstel, vraagt het meerjarenperspectief nog een behoorlijke bezuinigingsopgave vanaf het jaar 2017. Bij het vaststellen van de Kadernota heeft de raad zich gebogen over een ‘menukaart’ met per thema mogelijke ombuigingen en impact. De raad stelt bij vaststelling van de begroting in november het definitieve pakket aan ombuigingen vast.”

Op de site van Gemeente Hoorn kun je aanvullende en inhoudelijke informatie vinden: Link

 

Commentaar, vragen, amendementen en motie m.b.t. de kadernota door PvdA Hoorn

 • Een jaarrekening met een positief resultaat van ruim 9 ton. Een degelijk positief resultaat in tijden dat dit niet vanzelfsprekend is. 2014 was een jaar waarin duidelijk werd dat er een andere koers is ingezet. Van rechtse thema’s naar thema’s als armoedebeleid, inzetten op werk, re-integratie en duurzaamheid. De stad waar de mensen, de inwoners, centraal staan. Iedereen telt en doet mee. Of je nu arm bent of rijk.
 • Er is in de samenleving een tendens waar te nemen op de scheidslijn van winners en verliezers. Een dreigende tweedeling: Oud vs jong, werkend vs niet werkend, bemiddeld vs onbemiddeld. Maar denk ook aan het omgaan met de Internet, het invullen van digitale of papieren formulieren en een DigiD aanvragen is voor veel mensen een hele klus. Bij het gebruik maken van culturele instellingen, de toegankelijkheid van het onderwijs en de mate van individuele gezondheid zien we een dreigende tweedeling. Op dit moment is het zo dat mensen met een lagere opleiding minder oud worden en dat zij de laatste jaren van hun leven in een slechtere gezondheid leven dan mensen met een hoge opleiding. Een ontwikkeling die de PvdA zorgen baart.
 • Deze coalitie heeft extra ingezet op armoedebeleid ruim 800.000 euro en extra kansen voor mensen op de arbeidsmarkt. Voor de PvdA zijn dit belangrijke sociale punten. Door dit beleid kunnen bijvoorbeeld meer kinderen uit gezinnen weer aan onze samenleving meedoen. Worden hun kansen weer meer gelijk. Krijgen ze vertrouwen, vrienden en hopelijk een mooie toekomst. Niet alleen is er op armoedebeleid ingezet ook op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid, toerisme en de haven zijn er stappen gezet. Er komt een stadsstrand en Hoorn heeft voor vijf jaar de Halve Maan in de haven liggen. Hoorn staat in de top van winkelsteden. Er is de laatste jaren veel gebeurd om de stad aantrekkelijk te maken. De vele evenementen in de stad zorgen voor gezelligheid, ontspanning en vermaak, toch moeten we ook rekening houden met de leefbaarheid voor de bewoners. Dit blijft een spanningsveld.
 • De rijksoverheid trekt zich terug, de burger is meer aangewezen op de gemeente ,zichzelf en de omgeving. Dit gaat niet iedereen gemakkelijk af. Vanaf 1 januari 2015 was het jaar van de invoering van de decentralisaties, passend onderwijs was al een half jaar eerder gestart en de wet langdurige zorg zal pas per 1 januari 2016 ingaan. De gemeente Hoorn heeft veel werk verzet in de voorbereiding . Er zijn drie gebiedsteams opgericht en hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om iedereen van goede zorg te voorzien, niet gemakkelijk in een tijd waar veel kritiek op het systeem is. Werksaam is nu een halfjaar onderweg. De fusie tussen 8 partijen is goed voorbereid en men is in staat om de Participatiewet op de juiste manier uit te voeren. De groei van het aantal cliënten baart ons wel zorgen.
 • We hebben als raad gevraagd om mee genomen te worden in deze processen. Het gevoel bij de decentralisaties. Voorzitter, dat gevoel is er bij mij nog niet. Hoe gebiedsteams werken weet ik, hoe Werksaam functioneert ook, maar de PvdA wil graag eens ervaringen of casuïstiek vanuit de dagelijkse praktijk vernemen. De budgeten die er zijn daar doen we het ook voor. Dat het tegenvalt daar hebben we rekening mee gehouden. Een achtervang van 6 miljoen. Maar hoe staat het er volgend jaar voor. Innovatie, maar ook een nieuwe aanbesteding? Dat is net een jaar geleden gedaan. Als dit gebeurt is dat niet en onnodig dure en tijdrovende exercitie, met veel wijzigingen en onduidelijkheid voor het veld en de gebruikers. Is een evaluatie niet meer op z’n plaats. Verschillende gemeente in het land doen dit. Graag een reactie van de wethouder.
 • Hoorn heeft gelukkig nog steeds een bloeiend en goed functionerend maatschappelijk middenveld. Vrijwilligers worden in de wijken ondersteund door medewerkers van stichting Netwerk, sportopbouwwerk of de nieuwe gebiedsteams. Ook zijn er tal van vrijwilligersorganisaties actief, denk maar aan het armoedebestrijdingsproject ‘Standby’ in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Ook zijn er in onze gemeente verschillende wijkoverlegorganen actief. De PvdA vindt hen waardevol als schakel tussen de inwoners en de gemeente. Zij fungeren als een soort klankbord en aanjager van ideeën die uit de wijken naar voren komen. Ook concepten als de Vreedzame Wijk en de Vreedzame School passen hierin. Een mooie methode om kinderen al vroeg burgerschapsvaardigheden aan te leren. Wat de PvdA betreft blijven we op deze methode inzetten.
 • De PvdA gaat voor een sociale stad, sociale wijken en sociale buurten en straten. Daar waar men elkaar kent, want een buurt waar men elkaar kent is veiliger en vereenzamen onze ouderen minder snel. In dit kader wordt er al veel gedaan. Denk aan buurtmiddeling, wijkoverleggen, buurttoernooien (mooi voorbeeld is tennisvereniging De Ballentuin in de Risdam). De herstructurering van de Grote Waal heeft onze aandacht. Een wijk met veel beweging, daar zullen de nodige veranderingen moeten worden aangebracht. De gemeente en Intermaris werken samen aan stadsvernieuwing in de Grote Waal . Intermaris is volop bezig met de renovatie van de Sterflats en ook de nieuwbouw van de E-blokken is van start gegaan. Deze nieuwbouw zal een goede impuls zijn voor dit gedeelte van de Grote Waal. De gemeente zal in de Grote Waal de openbare ruimte gaan aanpakken en herinrichten. Bij het opstellen van het ontwerpplan van de openbare ruimte is ook de inbreng van de bewoners meegenomen. Hier maken onder meer ook een natuurspeelplek en een gezamenlijke tuin deel van uit.
 • Naast deze kleine investeringsagenda is er ook een lastige bezuinigsopdracht. Na de zoveelste bezuinigingsronde komen de bezuinigingen steeds harder aan. Ze zijn merkbaar. Dit college neemt haar verantwoordelijkheid. Niet alleen bezuinigen, maar ook zorgen voor een sterke stad waarbij bedrijven zich graag willen vestigen en waarbij we het het sociale domein zoveel mogelijk ontzien. Waar het goed toeven is voor ondernemers en waar mensen die aan de kant staan, weer een goede uitganspositie verkrijgen op de arbeidsmarkt. Wat ons betreft zetten we dan ook in op het terugdringen van de werkeloosheid en vragen we extra aandacht voor ZZP’ers. Wij komen met een motie mbt studentenadvies aan ZZP’ers en wij hebben een amendement om de bezuiniging op de reclamebelasting op een andere manier vorm te geven. We zullen een motie indienen om de bezuiniging op subsidies met een ton te verminderen naar 2 ton. We vinden dat gezien de eerdere bezuiniging op subsidies dit bedrag bijgesteld moet worden. De verenigingen en instellingen die al eerder in de bezuinigingsronde aan de beurt zijn geweest worden zoveel mogelijk ontzien.

 

Vragen:

 1. Wanneer gaat het college de eerder toegezegde bijeenkomst over het “gevoel” bij de decentralisaties houden.
 2. Is het nu nodig om een nieuwe aanbestedingsronde te houden? Volstaat een evaluatie met de contractpartijen en toegang voor nieuwe zorgverleners niet?
 3. Wat wordt er bedoeld met een onderzoek bij HSV en De Rugbyclub over het nader onderzoeken van eventuele aanpassingen mbt de accommodatie.
 4. Op welke wijze wordt er invulling geven aan de vreedzame school of het vreedzame wijkprincipe.

 

Amendement 1 bezuiniging Subsidie

Amendement 2 Bezuiniging Reclamebelasting

Motie 1 Studentenadvies ZZP