1 juli 2018

Gemeente Hoorn faalt in aanpak hoog risico hond Kersenboogerd

De PvdA-Hoorn vindt dat de gemeente Hoorn veel te traag en niet adequaat reageert op meldingen van bewoners in de Kersenboogerd over een hoog risico hond in hun buurt. Eerder leek de situatie onder controle, maar niets is minder waar. De eigenaar is enkel verzocht om de hond te muilkorven, van het opleggen van maatregelen is nog steeds geen sprake. Buurtbewoners geven bij ons aan, dat zij zich nog altijd onveilig voelen. De PvdA-Hoorn wil dat er direct actie ondernomen wordt in deze specifieke situatie.

Geacht College,

Eerder hebben wij u art. 36 vragen gesteld over een hoog risico hond in de Kersenboogerd. Deze vragen stelden wij in de veronderstelling dat de gevaarlijke situatie in de buurt na interventie van de burgemeester onder controle was. Niets blijkt echter minder waar.

Wij frissen u geheugen even op:
• diverse bijtincidenten bij zowel dieren als buurtbewoners leverden veel aangiftes op bij politie en meldingen bij de gemeente. Hier werd de afgelopen maanden niets mee gedaan
• pas na een buurtbijeenkomst op 8 juni kwam de gemeente in beweging
• toen bleek ook dat aangiftes bij de politie kwijt waren en dat de bewoners opnieuw aangifte moesten doen
• de gemeente heeft de eigenaar vervolgens geen maatregel opgelegd, maar enkel verzocht om te muilkorven en aan te lijnen
• dit omdat de gemeente zonder rapportage van de politie geen dwingende maatregelen zou kunnen nemen
• de rapportage van de politie heeft enkele weken op zich laten wachten
• nu de rapportage er dan eindelijk ligt, gaan er nog twee weken voorbij aan de mogelijkheid van de eigenaar om een zienswijze in te dienen
• de afgelopen weken hebben de bewoners meerdere malen laten weten dat de situatie niet verbetert. Er wordt weliswaar door de eigenaar gewerkt aan een nieuwe schutting, maar de hond loopt nog steeds los en ongemuilkorfd door de buurt.

Wij zijn als PvdA van mening dat de gemeente Hoorn hier voorbij gaat aan het directe belang van onze inwoners. Dit duurt veel te lang en als er straks weer bijtincidenten ontstaan of ongelukken gebeuren, hoe gaat u dit dan uitleggen aan onze inwoners die al zo lang aan de bel trekken?

Daarbij komt dat wij begrepen hebben dat er in andere regio’s wel degelijk direct en voortvarend opgetreden kan worden. Ook als er nog geen politierapport ligt worden honden bijvoorbeeld tijdelijk uit huis geplaatst, in afwachting van de analyse van de situatie en eventueel dwingende maatregelen.

Dit is de reden dat wij u nu opnieuw art. 36 vragen stellen:
1. Is het juist dat eerdere aangiftes kwijt zijn geraakt bij de politie en dat de bewoners opnieuw aangifte hebben moeten doen? Zo ja, wat is hiervan de reden?
2. Waarom heeft het zo lang (enkele weken) geduurd, voordat er een politierapportage lag?
3. Hebt u bij de politie op aangedrongen op een spoedige rapportage? Hebt u actie ondernomen toen de rapportage zo lang op zich liet wachten?
4. Bent u het met ons eens dat het, gezien de gevaarlijke situatie in de buurt, zeer onwenselijk is dat de eigenaar enkel verzocht is om te muilkorven en aan te lijnen, zeker nu er een aantal meldingen liggen dat de eigenaar zich hier niet aan houdt?
5. Waarom heeft de gemeente niet de keuze gemaakt om in de tussentijd de hond uit huis te plaatsen of hierop aangestuurd bij de politie?
6. Bent u bereid om alsnog direct actie te ondernemen en deze hond per ommegaande uit de buurt te (laten) halen?

Gezien het urgente karakter van de situatie, dringen we er op aan dat u onze vragen met spoed beantwoord.

Vriendelijke groet,
Judith de Jong
Raadslid, PvdA-Hoorn