Door op 23 juni 2013

Inzet kleine bussen binnenstad

Zoals vele historische binnensteden heeft ook de binnenstad van Hoorn te maken met de gevolgen van het zware busverkeer. Met de inzet van kleine bussen kunnen deze nadelige gevolgen worden weggenomen.

Aan het College  van Gedeputeerde Staten van Noordholland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Datum: 23 juni 2013
Betreft: Zwaar busverkeer binnenstad Hoorn

Geacht college,

Zoals vele historische binnensteden heeft ook de binnenstad van Hoorn te maken met de gevolgen van het zware busverkeer. Verschillende colleges hebben daar de laatste jaren  uw aandacht voor gevraagd en gepleit voor de inzet van kleinere bussen. Helaas zonder succes. In deze raadsperiode heeft het college in een interactief proces met de bewoners van de binnenstad wederom het zware bus- en vrachtverkeer op de agenda gezet. Het college heeft aan de hand van dit proces een uitgebreide notitie samengesteld waarin maatregelen worden voorgesteld die de stad leefbaarder moeten maken. De belangrijkste 2 maatregelen zijn het inzetten van kleine bussen voor het openbaar busvervoer en een lengtebeperking voor  vrachtauto’s in de binnenstad. Deze laatste maatregel is in een aantal straten al regel . Nu wordt voorgesteld om die lengtebeperking uit  te breiden naar meerdere straten. Voor het inzetten van kleinere bussen voor het openbaar busvervoer hebben wij u nodig.

Het zal u bekend zijn dat het zware verkeer in zijn algemeenheid veel schade aanricht aan de fysieke stad. De uitbreiding van de lengtebeperking voor vrachtauto’s naar meerdere straten zal de trillingsoverlast en schade aan woningen en straten beperken.

De gevolgen voor de historische binnenstad zijn divers.
Wij sommen de 3 belangrijkste onderwerpen  op waar der stad mee kampt en die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door het zware busvervoer :

  1. Een veilige en leefbare woonsituatie is al jarenlang een onderwerp in de stad dat telkens door de bewoners aan de orde wordt gesteld. Dan moet u vooral denken aan de fijnstofproblematiek en de geluids- en trillingsoverlast. Ook bij een snelheid van 30km per uur is die overlast aanwezig.

  2. De schade die door trillingen wordt veroorzaakt aan de woningen. Vooral de monumenten zijn gevoelig voor de gevolgen van die trillingen vanwege de bijzondere fundering.

  3. Wat bijna nooit wordt genoemd is de schade die het vrachtverkeer en de zware bussen veroorzaken aan het wegdek en de fundering van de straten. De “gewone” termijnen voor herbestraten geven onvoldoende soelaas. Regelmatig moeten extra budgetten worden aangewend voor herbestraten en herstel. Daarbij wordt dan ook vaak de fundering van de straat meegenomen. De kosten van herbestraten, herstel en/of een nieuwe fundering zijn fors.

In de commissie van 13 juni 2013 is de notitie “Zwaar verkeer binnenstad 2013” behandeld. De belangrijkste conclusie in de notitie is dat trillingsoverlast als het grootste probleem wordt gezien. Een van de maatregelen die het college voorstelt is om een aantal buslijnen uit de binnenstad te weren om zo de overlast te beperken.

De politieke partijen in de raad van Hoorn vragen u om begrip te hebben voor de overlast voor de burgers en de schade die de zware bussen aan de historische stad aanrichten.

In de notitie spreekt het college van Hoorn de hoop uit dat de inzet van kleine bussen nog dit jaar kan worden geregeld. De gemeenteraad is ook van mening dat de inzet van kleine bussen in de binnenstad nodig is en niet gewacht moet worden  op de nieuwe concessie van 2016.
De raad houdt in ieder geval een pleidooi om kleine bussen in te zetten op lijn 14. En mocht het niet lukken om de andere 3 buslijnen op korte termijn uit de binnenstad te krijgen ook die buslijnen uit te voeren met kleine bussen.

Wij verzoeken u om in de gesprekken met het college van Hoorn aan het verzoek van de gemeenteraad tegemoet te komen. Alleen op deze manier kan er een einde komen aan een jarenlange strijd tegen het zware busvervoer.

Wij zien uit naar uw reactie.


Namens alle raadsfracties in de gemeenteraad van Hoorn,
Joke van Diepen , fractie HSP
Karin Hakhoff, fractie VOCH
Nel Douw, fractie SP
Rene Assendelft, fractie Assendelft
Johan van.der Tuin, fractie v.d.Tuin
Roger Tonnaer, fractie Tonnaer
Arthur Helling, fractie D66
Symen van der Meer, fractie HB
Bert van Dijkhuizen, fractie VVD
Samir Bashara, fractie Groen Links
Bernd Laan, fractie CDA
Piet Bruijns, fractie PvdA ( correspondentieadres: Groenelaan 10, 1695 BE Blokker )

c.c. College van B&W van Hoorn, Overleg Binnenstad en de pers.