Door op 1 mei 2013

Motie bijenvolk

Aan het college en de leden van de gemeenteraad van de gemeente Hoorn.

Betreft: “Convenant bijvriendelijk handelen”
Datum: 17 april 2013

Geachte dames en heren,

Zoals u  wellicht weet, vindt een massale bijensterfte plaats in Nederland en over de hele wereld. In 2010 heeft alleen al in Nederland de landelijke bijenvolksterfte een recordhoogte van bijna 30% bereikt. Het Dagblad voor West-Friesland heeft recent 2 prima artikelen gewijd aan dit fenomeen. Overal in het land ontstaan initiatieven om die sterfte een halt toe te roepen.
De bijenstand is een goede graadmeter voor de algehele ecologische gezondheid.
Algemeen wordt aangenomen dat het gebruik van giftige gewasbeschermingsmiddelen zeer schadelijk zijn voor bijen en hommels. De honingbij en andere bestuivers zijn cruciaal voor natuur en landbouw.
De gemeente Hoorn is de laatste jaren  goed bezig op het gebied van duurzaamheid en ecologie. Er wordt nog  roundup gebruikt voor met name groenaanslag en MCPA tegen 1-jarige onkruiden. MCPA is een bestrijdingsmiddel.
Roundup is inmiddels door de Europese Unie vanaf 2018 verboden verklaard.

 

De PvdA-fractie wil in de eerstkomende raadsvergadering een wilde motie indienen met de oproep aan het college een zg.”Convenant bijvriendelijk handelen” te ondertekenen.
In dit convenant staat een aantal afspraken zoals:
1.bij-vriendelijk te zullen handelen,
2.te kiezen voor een ecologisch groenbeheer
3 bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen.
4.actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren.

Als Hoorn dit convenant ook tekent gaat zij deel uit maken van het zg.”Bijenlint”.
Dit zijn gemeenten, organisaties en anderen die het convenant al hebben getekend.
Vele honderden organisaties zijn u dan voorgegaan.

Wij denken dat u aan de genoemde  afspraken tegemoet kunt komen.
U zult dan wel met roundup moeten stoppen en met het gebruik van MCPA.
Als u deze inspanning wilt leveren draagt u bij aan de overleving van de bijenvolken.

Bijgaand treft u het conceptconvenant aan.

Met vriendelijke groeten,
Piet Bruijns
Namens de fractie van de PvdA