23 december 2015

Opknappen accommodatie Rugbyclub: PvdA stelt vragen aan college.

Geacht College,

Op 17 december hebben we van u een brief ontvangen over de accommodatie van de Rugbyclub. Daar is veel over te doen geweest de afgelopen jaren. Meerdere fracties hebben artikel 36 vragen gesteld over dit onderwerp.

De huidige accommodatie voldoet niet, die mening delen we. U stelt in uw brief op 15 september 2015 dat er geen oplossing is voor de accommodatie van de Rugbyclub. De Rugbyclub op de huidige situatie moet blijven zonder dat daar aanpassingen gedaan worden. U schrijft dat het de gemeente ontbreekt aan financiële middelen om de club goed te accommoderen.

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben verschillende partijen aandacht gevraagd voor de ontstane situatie bij de Rugbyclub. De PvdA heeft, mede met het CDA en de SP, een alternatief aangeven. Dit alternatief hield in dat de sportactiviteiten van de Rugby en dat van HSV Sport gebundeld kunnen worden op de accommodatie van HSV Sport. De Rugbyclub zou dan gebruik kunnen maken van het C-veld. De huidige maatschappelijke trend is immers om sportclubs op meer multifunctionele sportaccommodaties te huisvesten. Iets wat wij graag terugzien in de sportnota. U heeft ons middels de brief van 8 december geïnformeerd over dit alternatief. Tijdens uw beantwoording in de raad heeft u aangegeven met een raadsbesluit te komen. Nu kiest u voor een alternatief.

Uw college kiest voor een ander alternatief op dit politiek gevoelig dossier, zonder enige kaders en vooruitlopend op de sportnota.

Wij hebben de volgende vragen aan uw college:

1. Er is al vele malen gesproken over de Rugbyclub, er zijn diverse brieven over dit onderwerp geschreven. Waarom heeft u niet gekozen voor behandeling in de algemene raadscommissie?

2. Begin volgend jaar zal er een nieuwe Sportnota aan de gemeenteraad worden aangeboden. Waarom heeft u niet gekozen om te wachten tot dat moment om de gemeenteraad een duidelijke visie en kaders op het gebied van op sportaccommodaties voor te leggen?

3. De PvdA heeft een alternatief, zoals in de brief beschreven, aan de wethouder voor gelegd. De wethouder heeft toegezegd dit te onderzoeken. U heeft hier op geantwoord. Tijdens de behandeling van de begroting 2016 heeft u aangegeven dat u wellicht met een raadsvoorstel richting de raad komt. Waarom ziet u nu van die mogelijkheid af? Wij willen hier graag in de raad met een gedegen raadsvoorstel over spreken. Bent u bereid om alsnog met een raadsvoorstel te komen?

4. In de brief lezen wij dat er in totaal een bedrag van €135.000 wordt geïnvesteerd voor op de korte termijn. Op basis van welke argumentatie is besloten om dit bedrag te investeren? Is er onderzocht welk effect dit zou hebben op de accommodatie van HSV Sport wanneer dit bedrag daar zou worden geïnvesteerd bij het samen delen van deze accommodatie door de twee sportverenigingen?

5. Is het nodig, in het kader van de visie op het accommodatie beleid in de komende Sportnota en met de door u voorgestelde opknapbeurt van het veld überhaupt om een extra groenstrook aan te leggen, dwz uitbreiden van de accommodatie, hiervoor nu bomen te kappen en extra geld te investeren?

Met vriendelijke groet,

Dick Bennis, Raadslid CDA

Alex Smit, Raadslid SP

Jeroen van der Veer, Fractievoorzitter PvdA Hoorn