15 november 2015

PvdA-Hoorn dient motie in over toekomst van maaien waterplanten

Hoorn heeft samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Zeevang tijdens het afgelopen vaarseizoen waterplanten gemaaid in het Hoornse Hop. Dit was een project waar goede ervaringen mee zijn opgedaan. Het is belangrijk om onze wateren aantrekkelijk te houden voor de recreatievaart en onze haven bereikbaar te houden. Raadslid Dilek Kucuksanturk: “Van veel schippers hebben wij vernomen dat de bevaarbaarheid van onze wateren flink is toegenomen hierdoor”.

Vanwege deze positieve ervaringen heeft Dilek Kucuksanturk een motie opgesteld om met betrokken partijen en gebruikers in gesprek te treden over het vervolg van deze pilot. Tijdens de raadsvergadering van 5 november werd deze motie van de PvdA door alle partijen gesteund en is daarmee aangenomen. Hieronder is de tekst te lezen:

Motie Programmabegroting 2015

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 27 oktober en dinsdag 3 november 2015, behandelend de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019

Overwegende dat:

-begin dit jaar de provincie Noord-Holland samen met en een aantal gemeenten de pilot ‘Maaien waterplanten’ heeft gestart;
-Hoorn heeft meegedaan aan deze pilot;
-de pilot en de maaiwerkzaamheden zijn afgerond;
-het maaien van waterplanten en Fonteinkruid de aantrekkelijkheid en de bevaarbaarheid van onze wateren verbetert;
-Hoornse watersporters veel profijt hebben ondervonden van deze pilot.

Verzoekt het college om:
met de deelnemende partijen en de watersporters in overleg te treden om in de toekomst vaker waterplanten te maaien in het Hoornse Hop en de raad hierover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Dilek Bilgen-Kucuksanturk (raadslid)

Dilek