Door op 3 mei 2013

PvdA-Hoorn stelt vragen over leefbaarheid Grote Waal

Op 29 januari is de fractie van de PvdA op werkbezoek geweest bij Verenigde Huurders de Boog in de Grote Waal. Diverse zaken zijn daarbij besproken. Ook de leefbaarheid van de wijk is aan de orde gekomen. Door de bestuursleden is aangegeven dat het met betrekking tot de leefbaarheid diverse zaken niet goed gaan.

Aan het college van B&W van de gemeente Hoorn
Betreft: vragen art. 43 RvO “leefbaarheid Grote Waal”
Datum: 16 april 2013

Geacht college,

Op 29 januari jl. is de fractie van de PvdA op werkbezoek geweest bij Verenigde Huurders de Boog in de Grote Waal. Diverse zaken zijn daarbij besproken. Ook de leefbaarheid van de wijk is aan de orde gekomen. Door de bestuursleden is aangegeven dat het met betrekking tot de leefbaarheid diverse zaken niet goed gaan. Als vervolg op het werkbezoek heeft de fractie op 6 april jl. een wandeling door de 1e fase van de wijk gemaakt met bestuursleden van de huurdersvereniging van de 1efase. Tijdens de wandeling hebben wij een aantal aandachtspunten geconstateerd die voor verbetering vatbaar zijn.


Leefbaarheid Grote Waal
Uit de brief, met het registratienummer 12.53033, die het bestuur van de Boog in december 2012 heeft ontvangen blijkt dat een aantal zaken die in de wijk spelen aangepakt zijn in januari en februari van dit jaar. Wij vinden het heel goed dat het college toen extra aandacht heeft besteed aan het verkeerd aanbieden van huisvuil, fout parkeren en loslopende honden buiten de zogenoemde ‘vrijloopgebieden’. Dit is echter niet voldoende. Er zijn meer zaken die de leefbaarheid op een negatieve manier beïnvloeden. Tijdens onze wandeling hebben wij de volgende zaken geconstateerd:

  1. Er zijn destijds grote aantallen houten schuren met houten planken gebouwd waarvan de planken niet meer op elkaar aansluiten en waar grote gaten in zitten. Bij een regenbui stroomt de regen met gemak naar binnen met alle gevolgen van dien.  Tevens zijn er nog steeds schuren waar asbest zit op daken.

  2. Lantaarnpalen die verweerd zijn en nodig geschilderd moeten worden.

  3. Het voetpad langs De Weel en de Melkweg is aan de zijkanten deels weggezakt door het gewicht van de maaitractor. Wij hebben ook gezien dat de verharding op veel plaatsen slecht is in het gebied van de 1e fase Grote Waal. Trottoirs liggen er meestal meer dan 40 jaar en liggen er op sommige plaatsen erg slecht bij.

  4. De autovrije binnengebieden worden veelvuldig gebruikt door spelende kinderen. Maar soms rijden er auto’s in die autovrije binnengebieden. Dat moet worden aangepakt. Er rijden ook auto’s van bewoners die van en naar hun garage gaan en niet anders kunnen rijden. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. Door het plaatsen van bijvoorbeeld paaltjes kan dit probleem aangepakt worden zonder dat het veel kosten met zich meebrengt.

Ook hebben wij vernomen dat er buurtmeesters van Intermaris zijn vertrokken. Of dit met een herschikking van personeel te maken heeft of een bezuiniging is ons niet geheel duidelijk. Maar het is geen verbetering voor het toezicht.

Tijdens de wandeling is ons opgevallen dat er veel groen is in de 1e fase van de Grote Waal. Op diverse plekken in de woonwijk staan heggen en beplanting die goed onderhouden zijn en extra sfeer met zich meebrengen. Ook hebben wij gezien dat er grote grasvelden zijn vlakbij de woningen en flatgebouwen. Delen van deze grasvelden kunnen op eenvoudige wijze geschikt gemaakt worden voor moestuintjes die door bewoners beheerd kunnen worden. Saamhorigheid en betrokkenheid kunnen hiermee op betrekkelijk eenvoudige wijze gestimuleerd worden. Wij denken  vooral aan het gebied achter de flats van de Siriusstraat.

Herstructurering
De fractie is op de hoogte van de herstructureringsplannen van de Grote Waal. Ook Intermaris is  erbij betrokken en is een partner in het geheel. Het college is volop bezig met deze plannen, maar het vergt veel tijd. Eer de herstructurering doorgevoerd zal worden in de wijk zijn we vele jaren verder. In de tussentijd dient het hoognodige aangepakt te worden. Bovengenoemde aspecten en wat staat in het wijkplan Grote Waal verdienen daarbij prioriteit.

Vragen
De punten die wij geconstateerd hebben tijdens onze wandeling door de Grote Waal kunnen niet wachten op de herstructurering. Een spoedig aanpak is noodzakelijk omdat het anders ten koste zal gaan van de leefbaarheid van deze wijk. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

  1. Bent u het met ons eens dat het openbaar gebied (waaronder de verhardingen, lantaarnpalen, autovrije binnengebieden, etc)  in de Grote Waal aangepakt dient te worden? Zo ja, op welke manier gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Intermaris over het vertrek van  buurtmeesters. Graag een toelichting.

  3. Met betrekking tot het asbest op de daken van de schuren en de slechte staat van onderhoud van de houten schuren zou snel opgetreden moeten worden. Bent u bereid om dit op korte termijn met Intermaris te bespreken? Graag een toelichting.

  4. Is het college bereid om actie te ondernemen wat betreft de moestuintjes? Graag een toelichting.

Wij kijken uit naar uw antwoord.

Hartelijke groet,

Dilek Kucuksanturk (raadslid)
Kholoud al Mobayed (raadslid)

Bijlage: foto’s.