Door op 22 mei 2013

Sfeer Recreatieschap

De PvdA-fractie maakt zich ongerust over de wijze waarop het college bezig is een bijdrage te vragen van het Recreatieschap Westfriesland over het stadsstrand. Aan het college van burgemeester en wethouders, de agendacommissie en de leden van de gemeenteraad van Hoorn.
Betreft: vragen ex.art.43 “bijdrage stadsstrand door recreatieschap WF”
Datum: 21 mei 2013

Geachte dames en heren,

De PvdA-fractie heeft op 14 april 2008 het plan gelanceerd om in het kader van de dijkversterking Hoorn – Edam nabij de Grote Waal een stadsstrand aan te leggen. Het toenmalige college heeft op dit idee positief gereageerd. Ook het huidige college zet die lijn voort. Ondanks de vertraging door de dijkversterking komt de realisatie van het strand dichterbij. De voorbereidende werkzaamheden worden door het college ter hand genomen.

Wij maken ons echter ongerust over de wijze waarop het college bezig is een bijdrage te vragen van het Recreatieschap Westfriesland. Het bericht van zaterdag 18 mei jl in het Dagblad voor Westfriesland  loog er niet om. In dat artikel wordt door de mede bestuurders van het recreatieschap gesteld dat de wijze waarop wethouder Ruppert de bijdrage voor het strand veilig wil stellen niet past in een goed verkeer tussen bestuurders.
Zonder een oordeel te kunnen geven over die discussie en de termen die zouden zijn gebruikt vinden wij het ernstig dat de sfeer in het recreatieschap zo in de schijnwerpers is komen te staan. Wij hopen niet dat door deze nare sfeer in het recreatieschap de bijdrage en daarmee het strand  op het spel kom te staan. Uit de krant vernemen wij dat u zich beraadt op de situatie. Voordat u uw mening en standpunt in het recreatieschap gaat verkondigen wil de fractie van de PvdA in de eerstkomende commissie met u van gedachten wisselen over de situatie die is ontstaan. U kunt dan de leden van de commissie bijpraten over de gesprekken die zijn gevoerd met het recreatieschap en hoe u verder gaat.

Vragen:
1. Bent u bereid om in de eerstkomende commissie, eventueel  bij de mededelingen, de leden van de commissie bij te praten over de ontstane situatie wat betreft de bijdrage voor het stadsstrand van het recreatieschap?

2.Als het college nog geen standpunt heeft ingenomen willen wij graag geïnformeerd worden over deze zaak voordat het college haar standpunt kenbaar maakt bij het recreatieschap. Bent u daartoe bereid?

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie van de PvdA
Piet Bruijns