8 mei 2018

Verslag PvdA-Hoorn Werkbezoek Attje Kuiken GGZ NHN

Maelsonstraat 1, Hoorn, 19 maart 2018

Aanwezig: Arno Hiemstra, Bettie Hoekstra, Annelies Jonk, Suzanne Schouten, Simonne de Clercq, Arno Miedema, Marit ?, Loek Stam, John Wallaart, Lex Kuiper, Attje Kuiken, Thomas de Groot, Anne-Marie Meijer

Notulen: Anne-Marie Meijer, Kandidaat Gemeenteraadslid PvdA-Hoorn

Er wordt gestart met een presentatie met de 9 bouwstenen van het VNG. Verder worden we geïnformeerd over het nieuwe GGZ wijkteam en de nieuwsbrief van de GGZ NHN.

E33 is de melding in het politiesysteem voor mensen met verward gedrag, maar wat zegt dat nu werkelijk? 1/3 van de meldingen gaat over mensen, die psychische problemen hebben en 2/3 van de meldingen gaat over mensen met sociaal maatschappelijke problemen. De politie geeft aan dat deze meldingen om een andere inzet van zorg vragen. Daarom heeft de GGZ Nederland “vroegsignalering” tot stand gebracht.

Er is trouwens geen verband aangetoond tussen de stijging in het aantal meldingen en extramurale zorg.

Vroegsignalering houdt in dat bewoners in een buurt, waar iemand met psychische problematiek woont, een cursus krijgen hoe verward gedrag te herkennen. Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door de GGD in Noord-Holland en heet “Eerste hulp bij psychische problemen”. Kijk ook op www.mhfa.nl.

Ook wordt de “diligence” ingezet in plaats van de ambulance om mensen met verward gedrag thuis op te halen voor behandeling. Hulpverleners en cliënten zijn hier zeer tevreden over. Het voorkomt dat mensen met psychische problemen eens stigma krijgen in de maatschappij/buurt.

De top 1% van alle mensen met verward gedrag is hoog complex. Ook deze cliënten wil de GGZ NHN het liefst thuis opvangen. Dit vraagt om een grote mate van samenwerking tussen OGGZ, GGZ en politie om de triage (signalering, melding, diagnose) goed te laten verlopen.

Alle aanwezigen dringen er op aan dat de gemeentepolitiek meer geld moet investeren in de GGZ zorg om een sluitende aanpak mogelijk te maken. Dit is noodzakelijk om circulaire ambulante hulp aan mensen met psychische problemen te bieden in plaats van lineaire hulp.

De Hoofdzaak geeft aan “de crisiskaart” een succesvol instrument is gebleken. www.crisiskaart.nl

Huisartsen, wijkzorg / gemeenteteams, wijkagenten en woningcoöperaties hebben gezamenlijk eigenaarschap over de gebiedsteams. Zij maken afspraken over het ontvangen van signalen. Dit wordt niet gefinancierd door DBC’s van de zorgverzekeraars. En het wordt ook niet gefinancierd door de gemeente, omdat het preventie is. De GGZ NHN voorziet hier echter wel in, omdat zij dit een taak van de GGZ vindt. De GGZ heeft hierin durfinvesteerders nodig, die het financiële gat willen dichten, zodat deze vorm van preventie kan blijven voortbestaan. Verder zou er meer aandacht/geld beschikbaar gesteld moeten worden voor de zogenaamde “kopgroepen”, die zijn preventiegroepen zoals kinderen en ouders. Verder zou er meer aandacht/geld beschikbaar gesteld moeten

worden voor de werknemers in de GGZ. Zij hebben regelmatig te maken met bedreigingen op hun werk en hoge werkdruk, waardoor de kans op burn-out en het vroegtijdig verlaten van de GGZ als werkgebied toeneemt. Hierdoor wordt de toch al krappe capaciteit nog krapper.

IHT staat voor Intensive Home Treatment. Dit bestaat 6 jaar en wordt wel gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar met DBC’s. Hierin werken huisarts, psycholoog/psychiater, ambulante verpleegkundigen samen om cliënten te begeleiden bij de brug (=overgangsfase) tussen opname/deeltijdbehandeling en ontslag, waarbij cliënt terug keert naar huis en weer de regie op zijn eigen leven terug moet krijgen.

Het zou mooi zijn als de GGZ-wijkteams en IHT samengevoegd kunnen worden en gemeenten gaan samenwerken met zorgverzekeraars om een sluitende aanpak gezamenlijk te financieren. Hiervoor moet de gemeente bereid zijn, haar nek uit te steken en actief het gesprek aan te gaan met de zorgverzekeraars, anders gaat het niet lukken.

Verder wordt gezegd dat kerncliënten een apart budget zouden moeten krijgen. Dit zijn steeds weer terugkerende cliënten, die permanent een X-gedeelte van het budget aanspreken. Het is beter om hiervoor een apart budget beschikbaar te stellen, waardoor de financiering van GGZ zorg transparanter en beter beheersbaar wordt.

Ook wordt opgemerkt dat de gemeente beter moet kijken naar wat er al is in overleg met de stuurgroep, als het gaat om samenwerking tussen Westfriese gemeenten.

Rene Doodeman van de gemeente Hoorn is betrokken bij het project “Verwarde Personen”.

GGZ NHN ziet dat cliënten met psychiatrische problemen geen aansluiting hebben in de maatschappij, minder in staat zijn relaties te onderhouden, eenzaamheid ervaren en vaak werkloos zijn. De GGZ NHN heeft zich als doel gesteld 1/3 meer herstel te bereiken in deze groep.

Er is een samenwerking tussen de GGZ NHN en 1.punthoorn. Een werknemer van de GGZ is gedetacheerd aan 1.punthoorn. Samen met Baanbreker, Vrijwilligerspunt en St.Netwerk zet deze persoon zich in voor herstelwerkplaatsen en lotgenotencontact.

Alles binnen de gemeente Hoorn is kort gefinancierd. De GGZ zou meer borging op lange termijn wensen om alle initiatieven kans van slagen te gunnen. IPS – de Hoornse Onderneming van De Hoofdzaak (https://www.rcodehoofdzaak.org/flyer/121-innovatieproject-de-hoornse-onderneming) is ook een pilot van Westfriese gemeenten, dat onder korte financiering valt. Evenals Respijtzorg, waarbij cliënten 24/7 telefonisch hulp kunnen krijgen van ervaringsdeskundigen.

John Wallaart vertelt als ervaringsdeskundige vooral moeite te hebben met de eenzaamheid. Daarom is het goed dat de Herstelwerkplaats bestaat. Verder wijst hij erop dat hulpverleners zich altijd moeten realiseren hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Onbekend maakt onbemind.

Filmtip “Daniel Blake” wordt genoemd voor nieuwe gemeenteraadsleden.

Housing First wordt nog genoemd als definitieve oplossing: http://www.opvang.nl/site/item/housing-first-in-nederland

Verder wordt nog de boodschap meegegeven: ZORG IS GEEN MARKT

En voor preventie wordt gewezen op de het Kennisplatform Sociaal Domein: https://www.kennisplatformsdnh.nl

De bijeenkomst wordt afgesloten met de wens om vaker met fractieleden te willen praten. Thomas de Groot heeft een e-maillijst van alle aanwezigen. De aanwezigen willen geven aan graag betrokken te blijven en altijd open te staan voor een gesprek.