Door op 15 november 2013

Vragen stimuleringsregeling restauratie monumenten

PvdA Hoorn stelt vragen over de stimuleringsregeling restauratie monumenten.

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn.
Betreft: Vragen ex.art.43 “ Stimuleringsregeling restauratie monumenten”.

Datum: 13 november 2013.

Geacht college,

De gemeenteraad heeft op 26 januari 2010 de “Verordening Stimuleringsregeling Restauratie Monumenten” vastgesteld. Voor de periode van 4 jaar is voor dit doel een bedrag van  500.000 euro van de  zg.”NUON-gelden” aangewend. De regeling is ondermeer bedoeld voor het restaureren en onderhouden van gemeentelijke monumenten en het restaureren van kleine beeldbepalende elementen zoals hekwerken, gevelstenen, marmeren stoepen, ornamenten en versieringen.

Nu blijkt dat u voornemens bent deze regeling af te schaffen. De raad moet  hier nog een besluit over nemen. Voor de PvdA staat het vast dat het afschaffen van deze regeling gevolgen heeft voor de kwaliteit van de monumenten in Hoorn. Voor het restaureren van rijksmonumenten is de BRIM van toepassing. Maar voor gemeentelijke monumenten is met het wegvallen van de stimuleringsregeling geen subsidie meer mogelijk.

Het afschaffen van deze regeling is ook onbegrijpelijk omdat u de laatste jaren een groot aantal gemeentelijke monumenten aan de lijst hebt toegevoegd. Vooral in de voormalige tuinderdorpen Blokker en Zwaag bent u actief bezig geweest bewoners te overtuigen om mee te werken aan het verlangen van het  college en de raad om de woning toe te voegen aan de monumentenlijst. U hebt daarbij ook kunnen laten zien dat bewoners een beroep konden doen op de stimuleringsregeling. Het is ook jammer dat de mogelijkheid wegvalt om een beroep te doen op de regeling voor beeldbepalende elementen. Wij zouden u alsnog willen vragen om met een voorstel te komen naar de gemeenteraad om een geldbedrag  beschikbaar te stellen om zo de regeling te continueren. Gelet op de Hoornse financiën kan dit bedrag lager zijn dan het bedrag van 500.000 euro.

Vragen:

1.Is het juist dat u de Stimuleringsregeling restauratie monumenten wilt afschaffen?

2.In het collegeprogramma spreekt u over de historische monumentale stad als kernkwaliteit van Hoorn. Deelt u onze mening, dat met het wegvallen die kernkwaliteit in het gedrang komt?

3.Bent u bereid om een voorstel aan de raad voor te leggen waarin u de raad opnieuw een krediet vraagt voor de volgende periode van de regeling?

Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie,
Piet Bruijns