Door op 30 mei 2013

Wederom vragen over LED-scherm Oostereiland

PvdA stelt samen met fractie Tonnaer vervolgvragen over het LED-scherm bij het Oostereiland.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders, Hoorn

Betreft: Vragen art. 43 van het Reglement van Orde over LED-scherm Oostereiland.

Hoorn, 27 mei 2013.
Geacht College,

Door middel van onze brieven van 5 oktober 2012 (PvdA), 5 november 2012 (Fractie Tonnaer) en 11 januari 2013 (Fractie Tonnaer) hebben wij kritische vragen gesteld over het LED-scherm tegen de monumentale muur op het Oostereiland.

Kern van onze kritiek is en was:

– gemeente, cinema en museum hebben een LED-scherm aangebracht tegen een monumentale muur terwijl deze muur eigendom is van de VVE;

– door het College van B&W zijn tijdens de procedure tot vergunningverlening fouten gemaakt. Gelukkig heeft het college deze fouten intussen toegegeven;

– bewoners en huiseigenaren van het Oostereiland, Achter op ’t Zand en Het Hoofd bij de plaatsing van het LED-scherm niet of nauwelijks zijn geïnformeerd, betrokken of om instemming is gevraagd;

– bij de plaatsing van het LED-scherm gebruik wordt gemaakt van een verouderde Welstandsnota. Al ruim 1½ jaar  een nieuwe concept-Welstandsnota gereed is en deze nota door onverklaarbare redenen nog niet aan de gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden.

De plaatsing van het LED-scherm is intussen uitgegroeid tot een affaire. In ieder geval is sprake van onmacht en onvermogen deze problematische situatie op te lossen. Sterker nog, u blijft de verdwaalde route gewoon volgen.

In de advertentie van de gemeente Hoorn van 22 mei jl. staat onder ‘Ingediende aanvragen’ voor een omgevingsvergunning de verplaatsing reclame (video) scherm aan de Schuijteskade 2. In de advertentie wordt bedoeld de verplaatsing van het LED-scherm op het Oostereiland. De geplaatste advertentie suggereert dat de huidige plek van het LED-scherm niet kan blijven en dat een nieuwe geschikte plaats voor het LED-scherm is gevonden.

De door u gekozen nieuwe plek voor het LED-scherm is geen serieuze oplossing voor het ontstane probleem op het Oostereiland. De klachten, problemen en het lelijke aanzien van het LED-scherm zullen op de nieuwe locatie blijven bestaan.

Bovendien heeft u de bewoners of huiseigenaren van het Oostereiland, Achter op ’t Zand en Het Hoofd niet geïnformeerd, betrokken of om instemming gevraagd of gekregen. Instemming van de bewoners is wat ons betreft een eerste voorwaarde. Mede daarom vinden wij de nieuwe plek voor het LED-scherm een mislukte en onjuiste locatie; deze is ontsierend en door het licht hinderlijk voor het Oostereiland en de bewoners van het Oostereiland, Achter op ’t Zand en Het Hoofd.

Wij vinden een LED-scherm in dit specifieke geval alleen acceptabel buiten het Oostereiland, de historische haven en de binnenstad. Onze fracties doen u daarom het voorstel het LED-scherm te verplaatsen naar bijvoorbeeld het PR-terrein of te plaatsen in de berm van de Provinciale weg.

Gelet op bovenstaande stellen wij u in overeenstemming met art. 43 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

  1. Is de nieuwe beoogde plek van het LED-scherm op het Oostereiland besproken met en heeft deze instemming van de bewoners en eigenaren van het Oostereiland, Achter op ’t Zand en Het Hoofd? Zo nee, wilt u zich alsnog daartoe inspannen;

  2. Bent u het met ons eens dat elke andere locatie op het Oostereiland ten opzichte van de huidige plek een foute keuze is voor het LED-scherm;

  3. Wilt u buiten de historische haven en binnenstad op zoek gaan naar een nieuwe geschikte plek voor het LED-scherm en daarbij de cinema en het museum betrekken. Te denken valt aan het PR-terrein en de berm van de Provinciale weg;

  4. Deelt u onze mening dat de gemeente Hoorn, cinema en het museum verantwoordelijk zijn voor de ontstane LED-scherm affaire en dat deze drie partijen ook verplicht zijn een nieuwe locatie buiten het Oostereiland te vinden;

  5. Bent u bereid de gestarte en ingediende aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning voor de verplaatsing van het LED-scherm in te trekken;

  6. Waarom wordt de nieuwe concept-Welstandsnota die al ruim 1½ jaar gereed is, niet ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden? Staan er in de nota opvattingen die, bij nader inzien, u niet passen?

 

Vriendelijke groet,

namens de PvdA-fractie, namens Fractie Tonnaer,

Piet Bruijns, gemeenteraadslid Levent Helelespe, gemeenteraadslid