Duurzaamheid

De PvdA-Hoorn wil de aankomende extra inzetten op duurzaamheid. De afgelopen jaren is er mede dankzij de PvdA-Hoorn al flink geïnvesteerd in duurzaamheid, wij willen dit verder uitbouwen. De komende periode willen wij structureel budget voor duurzaamheid en een betere monitoring van het effect van de inzet van het budget.
 1. Nieuw structureel budget vrijmaken in de begroting om versnelling mogelijk te maken.
 2. Puur Hoorn wordt voortgezet als aanjager en voorloper op het gebied van duurzaamheid.
 3. Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen en gebouwen van door de gemeente gesubsidieerde organisaties.
 4. Water zwembaden verwarmen met behulp van duurzame energiebronnen.
 5. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruiken van groene energie.
 6. Afspraken met woningbouwcorporatie over verduurzaming bestaande woningvoorraad voortzetten (isolatie/ zonnepanelen etc.).
 7. Uitbreiding duurzaamheidssubsidie en -leningen voor stichtingen en verenigingen.
 8. Er wordt samen met betrokken organisaties gewerkt aan dierenwelzijn in Hoorn.
 9. Uitbreiding watertappunten in de stad.
 10. Kleinschalige duurzame energiewinning stimuleren (kleine windmolens, initiatieven met zonnepanelen etc.).
 11. Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s in de stad.
 12. Bij aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we energiebesparing en duurzaamheidsmaatregelen als eis op.
 13. m) Straten omgevingsbewust en duurzaam herinrichten. Werk maken van het bestrijden van hitte stress, door straten op wateroverlast en droogte voor te bereiden. Belevingswaarde en verblijfswaarde van straten bij herinrichting samen met bewoners verbeteren.
 14. Regenwater afkoppelen van de riolering en zorgen dat het regenwater op andere plaatsen kan worden opgevangen.
 15. Onderzoeken of eigenaren die regenwater afkoppelen van hun woning, minder rioolheffing hoeven te betalen.
 16. Minder versteende oppervlakte in de stad. Meer groen in de straat, tuin, wijk, op het dak, tegen de gevel. De gemeente kan hiervoor subsidie, belastingverlaging of andere instrumenten inzetten om dit te bewerkstelligen.
 17. Nadrukkelijk nodigt de PvdA-Hoorn bewoners uit om met eigen ideeën te komen op het gebied van duurzaamheid.
 18. De PvdA-Hoorn wil een zo efficiënt mogelijke afvalinzameling die ertoe leidt dat de ambitieuze milieudoelstellingen behaald worden.