Leefbaarheid

De PvdA-Hoorn wil de voorzieningen in Hoorn op pijl houden of versterken waar nodig. Wijkcentra blijven open en hebben een breed scala van activiteiten voor jong en oud. Iedereen in Hoorn kan op een prettige manier wonen en verblijven in zijn wijk. De wijkoverleggen zijn een belangrijk middel voor de gemeente om bewoners te betrekken bij hun wijk. De PvdA-Hoorn vindt dat bewoners betrokken moeten worden bij plannen die zich in de wijk voordoen. Juist samen kom je tot de goede ideeën. Initiatieven van bewoners worden op waarde geschat en waar mogelijk uitgevoerd. De gemeente stelt zich op als partner.
 1. Uitbreiding buddyprogramma’s voor taal, klussen voor ouderen, huiswerkbegeleiding etc.
 2. Bewoners krijgen een grotere stem, elk besluit gericht op verandering van woon- en leefklimaat wordt voorafgegaan door een proces van beginspraak. In alle wijken is een wijkoverleg waar veranderingen van woon- en leefklimaat aan de orde worden gesteld. Het standpunt van het overlegorgaan wordt betrokken bij de besluitvorming van college en raad.
 3. De gemeente geeft vertrouwen aan bewoners die zelf in hun buurt aan de slag willen. Het college ondersteunt initiatieven die leiden tot de totstandkoming van nieuwe overlegorganen en is proactief (gevraagd en ongevraagd) in de ondersteuning van bestaande overlegorganen. De gemeente ondersteunt het functioneren van de overlegorganen met kennis, expertise en mankracht en zo nodig met budget waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen.
 4. De PvdA-Hoorn ziet de wijkcoördinatoren als de belangrijke schakel tussen bewoners en de gemeente.
 5. De budgetten die gebruikt worden om de leefbaarheid in de wijken aan te pakken worden in de wijken ingezet waar het hardste nodig is en niet gelijk verdeeld over Hoorn.
 6. Ouderenzorg in de wijk organiseren we in bestaande voorzieningen.
 7. We zetten in op het vergroten van het dubbelgebruik van scholen en sportverenigingen, zodat ontmoetingsplaatsen ontstaan voor de buurt.
 8. De kwaliteit van het groenonderhoud moet worden verhoogd. Het onderhoud en nazorg van het grasareaal dienst zorgvuldiger te gebeuren. Grasafval moet worden opgeruimd. Het groenonderhoud in wijken met relatief veel sociale woningbouw krijgt meer aandacht. Het inzetten op de het versterken van de bijenpopulatie is een speerpunt. Er dient veel meer geïnvesteerd te worden in duurzaam groen, duurzaam maaibeheer en bijvriendelijk groen zijn hier voorbeelden van.
 9. Inzetten op een economie van nabij produceren, voorbeeld stadslandbouw, brouwerij etc.
 10. We zijn voorstander van meer natuurspeeltuinen in Hoorn.
 11. De PvdA-Hoorn is voor een goede balans tussen wonen en evenementen, waarbij er aandacht wordt besteed aan geluidsoverlast die bewoners ervaren.