Wonen

Voor iedereen een passende woning

Er zijn onvoldoende sociale huurwoningen. Dat moet beter. Ook voor mensen met een middeninkomen is het vinden van een huis lastig. Daarom zet de PvdA-Hoorn in op meer sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld doordat de corporatie minder woningen verkoopt. Ook willen wij bij nieuwbouw of herbestemming meer woningen voor de middeninkomens. Flexwoningen zijn nodig voor inwoners die plotseling een tijdelijke plek nodig hebben, bijvoorbeeld na een scheiding.

Onze voorstellen

 1. Meer sociale huurwoningen in Hoorn.
 2. Stoppen met het verkopen van huurwoningen.
 3. Voldoende aanbod woningen voor middeninkomens (huur en koop).
 4. Startersleningen voortzetten, mogelijk maken voor duurdere woningen en ook voor nieuwe inwoners.
 5. Verlagen grondprijzen bij CPO.
 6. Meer jongerenwoningen.
 7. Realisatie flexwoningen: tijdelijke huisvesting voor inwoners die met spoed een tijdelijke woning nodig hebben, bijvoorbeeld direct na een scheiding.
 8. Meer (collectief) particulier opdrachtgeverschap: meer mogelijkheden om als inwoner zelf of met een club je eigen huis te ontwerpen en te bouwen.
 9. Nieuwbouwprojecten bestaan uit minimaal 35% sociale huurwoningen.
 10. Het is onwenselijk dat de parkeernorm huisvesting in de weg staat. De PvdA-Hoorn is voorstander van een ander model van parkeervergunningen. Een systeem van wachtlijst zorgt ervoor dat iedereen na enige tijd in aanmerking kan komen voor een vergunning.
 11. De PvdA-Hoorn is niet tegen hoogbouw. Dit levert meer woningen op.
 12. Bouwvergunningen worden beperkt geldig, zodat inwoners niet voor verrassingen komen te staan.
 13. In Hoorn geen daklozen op straat. Zorg voor een voor de gemeenschap betaalbare zeer sobere huisvesting. Evalueer de huidige wijze van huisvesten.

 

De PvdA-Hoorn wil dat de gemeente afspraken maakt met corporaties over:

 1. Het aantal te bouwen woningen.
 2. Investeringen in de leefbaarheid van wijken.
 3. Het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast.
 4. Slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen.
 5. Kwaliteit van de woningen.
 6. Totale woonlasten (incl. gas, water, licht en servicekosten).
 7. Bestrijden van extreme woningoverlast.
 8. De mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd.
 9. De invloed van huurders op nieuwe en te renoveren woningen.
 10. De mate waarin corporaties doelgroepen huisvesten.
 11. Duurzaamheidsmaatregelen zijn een hard gegeven. Woningen van de corporatie in de nieuwe wijken worden energieneutraal gebouwd, bestaande woningen worden verduurzaamd.
 12. De uitbreiding van de kernvoorraad van sociale huur- woningen.
 13. Toewijzigingsbeleid.
 14. Herstructurering.