Onze Visie

Voor de PvdA-Hoorn is een rechtvaardige samenleving een samenleving waarin eerlijk delen, werk, goed wonen, een gezond leven en toegang tot scholing centraal staan. Een samenleving, waar kinderen fijn kunnen opgroeien, kansen kunnen pakken en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

Gelukkig gaat het met veel mensen in Hoorn goed. Maar een te grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken. Ze hebben weinig hoop voor een betere toekomst en waarderen hun eigen leven met een mager zesje. Er zijn nog steeds (groeiende) verschillen opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. De economische positie van onze inwoners bepaalt steeds meer hun gezondheid. Dit alles leidt tot  een scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze weet te benutten, en de groep voor wie dit moeilijker is.

Teveel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft of op wat latere leeftijd werkloos is geworden, komt maar moeilijk aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk.

De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving. In onze visie verdienen alle kinderen dezelfde kansen, moet zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en dienen sport en cultuur voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn.

Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Jezelf verder kunnen ontwikkelen is een basisvoorwaarde voor een gelukkig en tevreden leven.

De PvdA-Hoorn bestrijdt de gevolgen van kansongelijkheid. Wij willen nadrukkelijk investeren in wat ons bindt en zoeken dat in de kracht van de mensen, met een overheid die een steun in de rug biedt als dat nodig is. Een lokale samenleving, waarin je erop kunt vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt, en er gelijke rechten en kansen zijn. En waarin armoedebestrijding, goede volkshuisvesting en prima zorg speerpunten van onze aandacht zijn.

Wij kiezen er als PvdA-Hoorn voor om mensen met elkaar in contact te brengen, ontmoeting en verbinding staan centraal. Samen komen we verder. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken. De PvdA-Hoorn staat voor een inclusieve samenleving.