Standpunten

Zoeken

Aanval op de armoede

Niet je afkomst of je verleden is leidend, maar je toekomst. Het is onacceptabel dat er in Nederland ongeveer 300.000 kinderen opgroeien in armoede. Ook in Hoorn neemt het aantal kinderen dat in armoede leeft sinds 2011 toe. De huidige coalitie van VVD, CDA, D66, Fractie Tonnaer en VOCHoorn heeft hiervoor zijn ogen gesloten en de ondersteuning aan deze groep sterk verminderd. De PvdA Hoorn kan en wil dit niet accepteren, want in crisistijd kan iedereen een armoedeval maken door het verlies van een baan of bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding of ziekte.

Lees verder

Bereikbaarheid

De PvdA is voor de verbetering van de Westfrisiaweg en wil een betere dienstregeling per trein naar Schiphol en Amsterdam. De PvdA is tegen de tunnel onder het spoor, omdat dit teveel auto’s de historische binnenstad in leidt. Bovendien kost het tunnelplan 35 miljoen euro. Daardoor is er minder geld voor sociale taken. In plaats van een tunnel wil de PvdA het busstation verplaatsen naar de ziekenhuiskant en daar een parkeergarage bouwen: goedkoper en beter voor de leefbaarheid. De PvdA vindt het onbegrijpelijk dat VVD, VOCH, CDA, D66 en Fractie Tonnaer een referendum over de tunnel tegenhielden.

Lees verder

Betrekken bewoners

De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom.

Lees verder

Binnenstad / Hoorn Noord en Venenlaankwartier

De PvdA wil een wandelboulevard langs de Westerdijk realiseren. De PvdA is voor een betere balans tussen wonen en evenementen, waarbij er meer aandacht wordt besteed aan het terugdringen van geluidsoverlast die bewoners ervaren. De binnenstad moet autoluwer worden. Wij willen het zware verkeer in de binnenstad beperken. Het vergunningparkeren moet beter worden gehandhaafd. Prachtige

Lees verder

Discriminatie

De samenleving die ons voor ogen staat, is een samenleving, waarin iedereen telt. Of je nu homo, of lesbisch (of hetero) bent, hier geboren bent of niet; iedereen mag zichzelf zijn en moet zich veilig voelen op straat. Wij willen discriminatie in Hoorn keihard aanpakken. Bij de politie moeten discriminatiezaken een hoge prioriteit krijgen. Het Bureau art. 1 Discriminatiezaken is van groot belang om inwoners, die te maken hebben met discriminatie, te steunen en adviseren.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA Hoorn wil de wereld schoner achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.Dat betekent dat wij investeren in de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Bovendien is het goed voor de portemonnee van inwoners, bedrijven en de gemeente. Ook moet er in Hoorn meer aandacht komen voor dierenwelzijn.

Lees verder

Economie

Hoorn is de centrumgemeente voor Westfriesland. Er is veel bedrijvigheid. Dat moet zo blijven en het liefst verder toenemen. Ondernemers moeten daarom ruimte krijgen om te ondernemen, letterlijk en figuurlijk. Een levendige stad is aantrekkelijk voor ondernemers. Daarom moet Hoorn investeren in een uitstekend vestigingsklimaat. Niet alleen met bijvoorbeeld voldoende bedrijventerreinen, ook door aandacht te geven aan cultuur en evenementen. Dat betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk winkelaanbod, een levendige markt, musea en sport- en cultuuractiviteiten. De PvdA wil het Affichemuseum in Hoorn behouden en heeft gepleit voor een uitbreiding van het aantal koopzondagen. De winkelcentra in de wijken, zoals de Grote Beer, de Huesmolen en de Korenbloem zijn ook belangrijke voorzieningen. De PvdA wil (sport)evenementen, zoals marathon en wielerrondes en de tweedehands botenbeurs behouden, want daarmee zetten we Hoorn op de kaart.

Lees verder

Een bruisende stad

Een stad die bruist, een stad die leeft. Dat is wat de PvdA de inwoners en de bezoekers van Hoorn wil bieden. Dat betekent aandacht voor een aantrekkelijk winkelaanbod, een levendige markt, evenementen, musea en sport- en cultuuractiviteiten.

Lees verder

Financiën en belastingen

De PvdA wil juist meer aandacht voor mensen, zorg en vrijwilligerswerk.

Lees verder

Grote Waal

De PvdA wil een stadsstrand langs de Grote Waal. De Grote Waal verdient een opknapbeurt, de herstructurering vindt plaats door bewoners actief erbij te betrekken. Aandacht voor leefbaarheid in de wijk. De PvdA Hoorn wil de bewoners van de Grote Waal in hoge mate betrekken bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van de dijkversterking

Lees verder

Kersenboogerd

Strikte handhaving in het centrumgebied om rondhangen en overlast te voorkomen. Meer fietsenrekken bij het station Kersenboogerd om overlast van geparkeerde fietsen in de omgeving te voorkomen Een snelle treinverbinding naar Schiphol en Amsterdam behouden. De bibliotheek in Kersenboogerd behouden. Meer speeltuinen in de wijk realiseren. Winkelcentrum Kersenboogerd is belangrijk voor de wijk. Behoud van

Lees verder

Kunst en cultuur

De PvdA is trots op het rijke, culturele Hoornse leven. Cultuur draagt bij aan onze stadsidentiteit en ons stadsimago. Het is belangrijk voor het toerisme en een vestigingsfactor voor het bedrijfsleven.

Lees verder

Leefbaarheid en veiligheid

Prettig wonen doe je in een wijk die schoon, heel en veilig is. Daarbij willen wij samenwerken met bewoners en geven wij alle ruimte aan bewonersinitiatieven. De PvdA steunt huurders in hun overleg met woningbouwcorporaties, zoals de bewoners van de Sterflats in hun strijd tegen sloop. De PvdA wil meer aandacht voor de woonfunctie in de binnenstad. De winkelcentra in de wijken, zoals de Grote Beer, de Huesmolen en de Korenbloem verdienen aandacht. Ook wil de PvdA wijkvoorzieningen zoals bibliotheek en wijkmarkt behouden.

Lees verder

Risdam Zuid en Noord/Nieuwe Steen

De overlast van dak- en thuislozen aanpakken en terugdringen. Wij willen onderzoek doen naar de mogelijkheid van een biologische markt in de Korenbloem. De PvdA wil overlastgevende hanggroepen voorkomen door een streng lik-op-stukbeleid. Wij willen het Sportpark Risdam Noord nieuw leven inblazen. Verbetering van de kwaliteit van Winkelcentrum Huesmolen. Behoud bibliotheek Risdam. Behoud van de

Lees verder

Sociaal beleid en zorg

De PvdA vindt: iedereen telt en iedereen moet mee kunnen doen. Wij verwachten dat alle inwoners vanuit hun eigen kracht hun steentje bijdragen aan Hoorn. Maar als dat (even) niet lukt, dan is het wat de PvdA betreft de gemeente die een menswaardig minimum garandeert. Sociale ondersteuning mag geen gunst worden. Onder het mom van zelfredzaamheid bezuinigden VVD, VOCH, D66, CDA en fractie Tonnaer de afgelopen vier jaar het meest op sociale ondersteuning, zoals ouderenzorg, vrijwilligerswerk en armoedebestrijding. Maar daarmee spannen ze het paard achter de wagen. Geen zelfredzaamheid, maar samenredzaamheid.

Lees verder

Stadsstrand en haven

Al in 2006 lanceerde de PvdA een initiatief om de versterking van de dijk te combineren met de aanleg van een stadsstrand bij de Grote Waal, zodat meer mensen kunnen genieten van deze prachtige plek. Het wordt tijd dat Hoorn hiermee aan de slag gaat. Ook de Hoornse haven verdient een oppepper. De PvdA pleit voor een nieuwe aanlegplek voor witte cruisschepen bij de vuurtoren op het Visserseiland, zodat de historische uitstraling van de haven behouden blijft en voor gratis wifi in de haven. Het Julianapark blijft wat ons betreft groen en wordt niet bebouwd.

Lees verder

Tunnel en referendum

De PvdA is tegen de tunnel onder het spoor, omdat dit teveel auto’s de historische binnenstad in leidt. Bovendien kost het tunnelplan 35 miljoen euro. Daardoor is er minder geld voor sociale taken. In plaats van een tunnel wil de PvdA het busstation verplaatsen naar de ziekenhuiskant en daar een parkeergarage bouwen: goedkoper en beter voor de leefbaarheid.

Lees verder

Voedselbank

De PvdA vindt dat voedselbanken overbodig horen te zijn. Maar de praktijk is weerbarstig. Zo weten veel mensen niet op welke ondersteuning ze een beroep kunnen doen en komen via de voedselbank wel op de juiste plek terecht.

Lees verder

Werk

Werk is de topprioriteit voor de PvdA. Het huidige economisch beleid van VVD, VOCH, CDA, D66 en fractie Tonnaer bestaat voornamelijk uit een duur tunnelplan. De PvdA wil investeren in mensen! In een regionaal Plan voor de Arbeid maken wij afspraken met werkgevers over een betere afstemming van vraag en aanbod van werk.

Lees verder

Zwaag / Blokker / Bangert Oosterpolder

De centrumfunctie in de Bangert Oosterpolder verbeteren De veiligheid in het verkeer op de “Strip” vergroten Voldoende peuterspeelzaalcapaciteit voor kinderen uit deze wijk. Parkeerdruk bij De Beurs goed in de gaten houden. Hanggroepoverlast bij De Beurs voorkomen. Zwembad de Wijzend blijft open. Sluipverkeer op de dorpslinten monitoren we, indien nodig nemen we maatregelen. MAK/Blokweer is

Lees verder

Zwembaden

De PvdA wil de zwembaden in Hoorn behouden. Al in 2011 kwam het college van VVD, VOCH, CDA, D66 en fractie Tonnaer met het voorstel om zwembad de Wijzend, maar ook bibliotheek en een wijkcentrum te sluiten.

Lees verder