Standpunten

Zoeken

Armoedebestrijding

De PvdA-Hoorn vindt het belangrijk dat mensen niet in armoede leven. Dat kinderen in een gezin met een kleine beurs ook mee kunnen doen. De afgelopen jaren is mede dankzij de PvdA-Hoorn flink geïnvesteerd in armoedebestrijding, zodat meer mensen hiervan gebruik kunnen maken. Ook zijn de voorzieningen verbeterd. Jammer genoeg bereiken we nog niet alle mensen die het nodig hebben. De komende periode willen we nog meer mensen bereiken die het nodig hebben. Voor kinderen willen we de voorzieningen nog verder uitbreiden. Voor ouderen op minimum niveau willen we gratis gebruik van het openbaar vervoer.

Lees verder

Binnenstad / Hoorn-Noord en Venenlaankwartier

Wandelboulevard langs de Westerdijk, verwijderen brandweerdam en herstel historische kust. Voortzetting wisselende beelden presentatie langs de Westerdijk en de Hoornse kust. Betere balans tussen wonen en evenementen, meer aandacht voor geluidsoverlast voor bewoners. PvdA-Hoorn vindt dat de Binnenstad autoluwer moet worden. Parkeren voor bewoners moet mogelijk blijven in de binnenstad. Beperking zwaar verkeer binnenstad. Betere

Lees verder

Discriminatie

De samenleving die ons voor ogen staat, is een samenleving, waarin iedereen telt. Of je nu homo, of lesbisch (of hetero) bent, hier geboren bent of niet; iedereen mag zichzelf zijn en moet zich veilig voelen op straat. Wij willen discriminatie in Hoorn keihard aanpakken. Bij de politie moeten discriminatiezaken een hoge prioriteit krijgen. Het Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN is van groot belang om inwoners, die te maken hebben met discriminatie, te steunen en adviseren.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA-Hoorn wil de aankomende extra inzetten op duurzaamheid. De afgelopen jaren is er mede dankzij de PvdA-Hoorn al flink geïnvesteerd in duurzaamheid, wij willen dit verder uitbouwen. De komende periode willen wij structureel budget voor duurzaamheid en een betere monitoring van het effect van de inzet van het budget.

Lees verder

Economie

De PvdA-Hoorn vindt dat leegstand in de binnenstad, in winkelcentra en bedrijventerreinen zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. Voor het gezicht en de vitaliteit van Hoorn is het van belang dat er een gunstige economisch klimaat heerst. Een ander systeem voor reclamebelasting kan voordelen hebben. Ook het ondersteunen en faciliteren van ondernemers en zzp’ers kan bijdragen aan dit gunstig klimaat.

Lees verder

Financiën

Het huishoudboekje van de gemeente Hoorn is op orde. Een sluitend meerjarenperspectief is het uitgangspunt. De PvdA-Hoorn maakt keuzes over de inzet van financiën vanuit het uitgangspunt dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. Voldoende reserve om tegenslagen op te vangen. Trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen/OZB (alleen inflatiecorrectie).

Lees verder

Gezondheid

Doorgaan met preventie op het gebied van gezondheid van jongeren. Er is extra aandacht voor seksuele vorming, dit moet een preventieve uitwerking hebben op seksuele gezondheid en weerbaarheid van jongeren. Doorgaan met de notitie “in controle of alcohol en drugs”. Aanpak overgewicht kinderen basisscholen. We maken een plan met alle betrokken om te stimuleren dat

Lees verder

Grote Waal

Stadsstrand langs de Grote Waal aanleggen volgens planning. De PvdA-Hoorn wil een grote betrokkenheid van de bewoners van de Grote Waal bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van de dijkversterking Hoorn- Edam. Winkelcentrum Grote Beer is belangrijk voor de wijk. Camperplaatsen creëren bij het stadsstrand, dit verhoogt de sociale controle. Realiseren van een openluchttheater

Lees verder

Haven

Kwaliteit Wi-Fi in de gemeentelijke havens verbeteren. Verplaatsen Witte Vloot (Rede van Hoorn), zodat het historisch aangezicht beschermd blijft. Cruisevaart meer verspreiden over het seizoen Luwtemaatregelen in het Hoornse Hop mogen Hoorn als zeilstad niet belemmeren. Terughalen van de historische vloot naar de Hoornse haven en verbeteren van de infrastructuur voor deze schepen. Historisch lint

Lees verder

Integratie

De PvdA-Hoorn staat voor een samenleving waarin niet je afkomst, maar je toekomst telt. Een goede begeleiding van nieuwkomers is nodig om die toekomst ook waar te kunnen maken.

Lees verder

Kersenboogerd

Strikte handhaving in centrumgebied op hangen en overlast. Goede treinverbinding naar Schiphol en Amsterdam. Behoud bibliotheekfunctie Kersenboogerd. Meer speeltuintjes in de wijk. PvdA-Hoorn wil doorgaan met handhaving in centrum KB/Betje Wolffplein. Vergroenen en/of moderniseren van de buitenruimte Betje Wolfplein.

Lees verder

Kunst en Cultuur

De PvdA-Hoorn is zich bewust van het feit dat de bibliotheek, Muziekschool en de Blauwe Schuit een nieuw onderkomen nodig hebben, en zet zich hiervoor in. Dit zal een fikse investering zijn. Andere kunstuitingen in de stad blijven van belang voor een levendige stad. Het project kunst in de dijk is een goed initiatief.

Lees verder

Leefbaarheid

De PvdA-Hoorn wil de voorzieningen in Hoorn op pijl houden of versterken waar nodig. Wijkcentra blijven open en hebben een breed scala van activiteiten voor jong en oud. Iedereen in Hoorn kan op een prettige manier wonen en verblijven in zijn wijk. De wijkoverleggen zijn een belangrijk middel voor de gemeente om bewoners te betrekken bij hun wijk. De PvdA-Hoorn vindt dat bewoners betrokken moeten worden bij plannen die zich in de wijk voordoen. Juist samen kom je tot de goede ideeën. Initiatieven van bewoners worden op waarde geschat en waar mogelijk uitgevoerd. De gemeente stelt zich op als partner.

Lees verder

Monumenten en Erfgoed

Hoorn is een stad met vele monumenten. De PvdA-Hoorn vindt dat dit gekoesterd moet worden. Het aanlichten van monumenten in Hoorn is goed voor de beleving van de stad. Uitnutten van Monumentendag als top evenement voor de stad. Voortzetten uitvoering erfgoedvisie, inclusief handhaven beleefbaarheidssubsidie. Ondersteuning voor monumenteneigenaren uitbreiden. Investeren in herbestemmen monumenten. Geen LED verlichting

Lees verder

Omgeving

Hoogbouw vinden wij, mits goed ingepast, een goed middel om ruimte efficiënt te gebruiken. Meer aandacht voor openbare ruimte. Markant kwaliteitspunten invoegen. Bijvoorbeeld fontein op Kerkplein. Mozaïek in nieuwe dijk, Julianapark opwaarderen, stinzentuin Julianapark en andere parken. Markermeer voor Hoorn behoort bij Hoorn! Gemeentelijke herindeling op het water is gewenst.

Lees verder

Onderwijs

Peuterspeelzaalgroep in elke wijk behouden, wachtlijst beperken. Een goed aanbod educatie voor elke peuter met een taalachterstand. Keuzevrijheid voor middelbare scholieren is het uitgangspunt, beleid van lotingen evalueren. De school is de belangrijkste vindplaats van kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zorgadviesteams op basisscholen werken nauw samen met maatschappelijk werk en Centrum

Lees verder

Ouderen

De kennis en kunde van ouderen is van onschatbare waarde, door dit in te zetten worden ouderen weer onderdeel van de samenleving.

Lees verder

Overleg met bewoners

De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. De afgelopen vier jaar is er flink geïnvesteerd in meer overleg met inwoners. Dat willen wij verder uitbouwen.

Lees verder

Poort van Hoorn

Uitgangspunt is parkeren aan de rand van de binnenstad. Stationsgebied ontwikkelen, parkeergarage, traverse, fietsenstalling en busstation conform door de gemeenteraad aangenomen plannen. Andere publieke/private partners zijn welkom om een verblijfsgebied te creëren aan de noordzijde van het station.  

Lees verder

Risdam-Zuid en -Noord

Voorkomen van overlastgevende hanggroepen. Revitaliseren Sportpark Risdam-Noord/verder uitwerken/school toevoegen, multifunctioneel gebruik. Volgende fase van de aanpak Winkelcentrum Huesmolen stimuleren. Natuurspeelplek realiseren naast het Risdamhuis. Fietsbrug Klagerstuin/Oostergouw realiseren. Behoud bibliotheekfunctie Risdam.

Lees verder

Sport

Iedereen, rijke en arm, kan aan sporten meedoen. Richt de openbare ruimte gerichter in op bewegen c.q. sportbeoefening. Revitalisatie Sportpark Risdam-Noord, doorzetten van de huidige plannen. Herstellen van het overleg met vertegenwoordigers vanuit de Hoornse sportverenigingen. Uitbreiden van keuzemogelijkheden op het gebied van sport voor mensen met een handicap en sportmogelijkheden uitbreiden voor ouderen. Sportopbouwwerk

Lees verder

Toerisme

Hoorn op de kaart, branding en actief samenbrengen van partners recreatie en toerisme (VVV, musea, ondernemers). Meer budget voor ondersteuning van eigenaren monumenten. Er moet meer geïnvesteerd worden om het fonteinkruid tegen te gaan. Meer maaien is mogelijk. Stimuleren van grote renovaties aan monumenten. Handhaving beleefbaarheidssubsidie erfgoed. Sportevenementen, zoals het WK Open Waterzwemmen, inzetten als

Lees verder

Veiligheid

De PvdA-Hoorn vindt dat veiligheidsbeleid gaat over een goede balans tussen voorkomen (preventie) en handhaven. De rol van bewoners en ondernemers bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid wordt versterkt. De PvdA-Hoorn wil stijgen op het lijstje van veilige gemeenten in Nederland. Initiatieven door inwoners genomen zoals BuurtWhatsApp, maar ook andere initiatieven ter bevordering van de

Lees verder

Verkeer

Werk maken van een nog betere fietsveilige stad, niet alleen in het centrum, maar ook zeker in de wijken. Inzetten op fietssnelwegen samen met de regio en de provincie. Schiphollijn en sneltrein naar Amsterdam behouden. Kleinere bussen inzetten in de binnenstad om trillingen en verzakkingen te voorkomen. Alle bushaltes moeten een minimum basisniveau hebben, alle

Lees verder

Werk

De PvdA-Hoorn wil dat iedereen die kan werken een baan heeft. De afgelopen jaren heeft de PvdA-Hoorn hier werk van gemaakt, want vooral jongeren, 45 plussers en ZZP-ers hebben het nog altijd niet makkelijk op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Wonen

Op dit moment zijn er onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar. Dat moet beter. Ook voor mensen met een middeninkomen is het lastig om geschikte woning te vinden. De PvdA-Hoorn wil dat voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Daarom willen wij scherpe afspraken met de corporatie over het aantal nieuwe sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld door minder woningen te verkopen. Wij willen ook dat er bij nieuwbouw of herbestemming door de gemeente wordt gestuurd op aanbod voor middeninkomens (huur of koop).

Lees verder

Zorg

Investeren in zorg blijft nodig. Want teveel ouderen zijn eenzaam, teveel kinderen en jongeren hebben te maken met psychische klachten en te vaak is er sprake van een stapeling van problemen: schulden, werk, gezondheid, stress. De PvdA-Hoorn wil het oplossen van problemen centraal staat en niet alle bureaucratische regels. Wij willen dat financiële overschotten in de zorg gebruikt worden om bezuinigingen binnen de WMO terug te draaien. Ook willen wij meer aandacht voor ouderen en eenzaamheid. De kennis en kunde van ouderen is van onschatbare waarde, door dit in te zetten worden ouderen weer onderdeel van de samenleving. Wij stellen voor om gratis reizen met het openbaar vervoer in te voeren voor ouderen met een minimum inkomen. Kinderen en jongeren verdienen het dat er meer aandacht komt voor de preventie van psychische klachten.

Lees verder

Zwaag / Blokker / Bangert en Oosterpolder

Centrumfunctie van Bangert en Oosterpolder realiseren en verbeteren. Met de projectontwikkelaars worden de bestaande afspraken over duurzaamheid opnieuw besproken met als inzet: energieneutraliteit van de nieuw te bouwen woningen. Dat betekent o.a. dat er geen gasleidingen meer worden gelegd, de woningen optimaal worden geïsoleerd en zonnepanelen worden aangelegd. PvdA-Hoorn vindt dat Bangert en Oosterpolder meer

Lees verder