Door op 8 november 2013

Begroting 2014: Houtje touwtje beleid en tunnelsprookjes

Lees hier de bijdrage van de PvdA voor de begroting 2014

PvdA-Hoorn over de begroting 2014: “Houtje touwtje beleid en tunnelsprookjes”

De Franse filosoof Voltaire zei het al: Een begroting is een methode om je zorgen te maken vóór het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna. Als we de erfenis van deze coalitie bekijken in de vorm van deze laatste begroting, dan is dat niets te veel gezegd. De PvdA-Hoorn heeft met heel veel zorg kennis genomen van het financiële beleid van de gemeente Hoorn dat in deze begroting gepresenteerd wordt.

Even de feiten op een rij

  1. Hoorn staat diep in de rode cijfers, tot wel 6 miljoen euro in de 2017.

  2. De begroting van 2014 lijkt sluitend, maar dat is slechts op papier. Er is in 2013 incidenteel 1.5 miljoen euro bezuinigd op de reserve onderhoud kapitaalgoederen, maar dit bedrag wordt vanaf 2015 weer als kostenpost opgevoerd. Kortom een cosmetische reparatie.

  3. De spaarpot van Hoorn, de algemene reserve, is eerder omgekeerd om de Poort van Hoorn te betalen. Maar nu blijkt dat onze spaarpot onvoldoende is om de financiële risico’s die de gemeente loopt op te vangen. Die risico’s nemen nu juist enorm toe. Er komen heel veel extra taken naar de gemeente waar we minder geld voor krijgen en doordat er veel minder huizen gebouwd worden in B&O is de gemeente steeds meer geld kwijt.

Is dit degelijk financieel beleid waar de VVD zich op liet voorstaan?
De VVD heeft bij de vorige verkiezingen een punt gemaakt van een degelijk financieel beleid.
Onze vraag aan de wethouder financiën is dan ook waarom hij hier voor gekozen heeft?
1. Waarom structurele tekorten met incidenteel geld dichten? Is dat geen houtje touwtje financieel beleid?
2. De begroting 2014 sluit, maar alleen op papier, het is een cosmetische ingreep zonder structurele oplossing. Waarom mooi weer spelen met een zogenaamd sluitende begroting in 2014?
3. En waarom blijft deze coalitie maar doorgaan met geld uitgeven? De risico’s en tegenvallers nemen hand over hand toe, er komen enorme tekorten op de gemeente af, de risico’s in Bangerd Oosterpolder worden alleen maar groter. Ondertussen heeft deze coalitie de afgelopen vier jaar de spaarpot van Hoorn leeggegeten.

Sprookjes over tunnel
Er is onvoldoende geld in kas om de risico’s die we lopen op te vangen. En onze hele spaarpot is besteed aan een tunnel. Betekent dit nog meer bezuinigingen op ons verenigingsleven, nog meer op kunst en cultuur en op de ondersteuning van kwetsbare inwoners? Niet als het aan de PvdA ligt.

Ondertussen lijkt het verhaal van de tunnel steeds meer een sprookje te worden. De PvdA hoort wethouder Louwman in de media de vreemdste zaken zeggen over de tunnel.
– Sprookje één is dat de Horinezen niet voor de tunnel betalen. Wethouder Louwman, elke euro die deze gemeente uitgeeft wordt opgebracht door burgers.
– Sprookje twee is dat de stad Hoorn de kosten van de tunnel makkelijk kan betalen omdat deze betaald worden uit de parkeeropbrengsten. Wethouder Louwman, u vergeet dat u eerst de Hoornse spaarpot hebt omgegooid en leeggegeten om al uw infrastructurele wensen te betalen. Via een omweg is de tunnel betaald uit die spaarpot. Tegenvallers die zich nu gaan voordoen komen direct op het bordje van onze inwoners, want de buffer is te laag geworden. De tunnel hangt als een zwaar gewicht van 32 miljoen euro om de nek van de stad Hoorn en ondertussen gaan we over heel dun ijs waarvan het de vraag is hoe lang het ons kan dragen. De PvdA vindt dit financieel onverantwoord.

Losse eindjes en gemiste kansen
De begroting lezend zien wij veel losse eindjes. Onderwerpen waar deze coalitie aan zou werken, maar die niet van de grond zijn gekomen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen havenvisie ligt, hoeveel jaar bent u hier nu al mee bezig? Ondertussen verlaten historische schepen de stad en scoort de Hoornse haven slecht in vergelijking met havens in onze omgeving. Ook de inspanningen om de binnenstad een opppeper te geven en de leegstand aan te pakken lijken maar niet van de grond te komen. Als ik goed tel heeft de raad hier nu drie begrotingen achter elkaar aandacht voor gevraagd. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs hebben wij niet gezien, evenals de plannen voor een kunstencentrum. De PvdA vindt dit de gemiste kansen van de afgelopen vier jaar.

Ingrijpen
Op heel veel dossiers heeft de PvdA, samen met andere oppositiepartijen, strijd geleverd om het beleid van deze coalitie in de goede richting bij te sturen. Ik denk bijvoorbeeld aan de discussie over de ID-ers. Wij vertrouwen er op dat de overgangsregeling en extra tegemoetkoming voor deze groep nu op een goede manier wordt uitgevoerd en dat de uitvoeringsproblemen waar u tot zeer recent mee worstelde nu tot het verleden behoren. Graag een reactie.

Ook het dossier dak- en thuislozen blijft onze bijzondere aandacht houden en wij wachten met smart op uw voorstellen voor de tijdelijke dagopvang voor de periode tot 1 mei 2014. Overigens willen wij u meegeven dat wij u er aan zullen houden dat u twee gelijkwaardig uitgewerkte voorstellen aan de raad voor de structurele oplossing komt.

Een derde dossier waar wij op hebben moeten ingrijpen was de Sterflats. Na de voor de bewoners beroerd verlopen renovatie van de eerste ster, hebben wij begrepen dat Intermaris de boel nu beter gaat aanpakken en meteen wisselwoningen aan gaat bieden. Een uitstekende zaak waar de huurdervereniging een grote rol in heeft gespeeld. U bent eerder een heel offensief gestart m.b.t. de herstructurering van de Grote Waal. Nu horen wij hier niets meer over, graag een toelichting.

Dan de aanpak van discriminatie en dan in het bijzonder van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. Er valt nog heel veel te winnen. Het moet ons van het hart dat wij de indruk hebben u met meer energie met dit onderwerp bezig zou kunnen zijn. Wij hebben om en nabij een jaar gewacht op de eerste tekenen van uitvoering van onze motie hierover. Bovendien maken wij ons ernstige zorgen over de positie van bureau art. 1 discriminatiezaken. U bent van plan om hun werkzaamheden te gaan aanbesteden en wij maken ons zorgen over de expertise die hiermee mogelijk verloren gaat.

Een punt betreft ook de decentralisaties. Wij zijn niet tevreden met de wijze waarop het college de raad hierbij betrekt. Wij constateren steeds meer dat wij budgetten beschikbaar moeten stellen, terwijl er over de inhoudelijke keuzes nog geen besluitvorming wordt voorgelegd. Wij roepen u nogmaals op om hier een meer proactieve lokale rol in te nemen en uw aandacht niet alleen op de regio, maar vooral ook op uw eigen raad te vestigen.

Tot zover. Zie onze opmerkingen, suggesties en voorstellen als inspiratie en aanmoediging naar de eindstreep van deze bestuursperiode.