15 mei 2014

Nieuw college presenteert Hoorns coalitieakkoord: ‘De kracht van verbinding’

Het nieuwe Hoornse college presenteerde op woensdag 14 mei het coalitieakkoord 2014 – 2018. De coalitie bestaat uit de PvdA, D66, SP, GroenLinks en het CDA. ‘De kracht van verbinding’ is het centrale thema van het coalitieakkoord. Steeds vaker hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen of bijvoorbeeld verenigingen zelf de beste ideeën en oplossingen. In ‘De kracht van verbinding’ spreekt de nieuwe coalitie de ambitie uit om gebruik te maken van de kracht van die ideeën en deze te verbinden, te bundelen en te versterken. De nieuwe coalitie kiest voor partnerschap en wil zo de kernkwaliteiten van Hoorn vergroten en maximaal benutten. 

Zes centrale thema’s

Deze bestuursperiode staan zes thema’s centraal: de democratische stad, de werkende stad, de bruisende stad, de zorgzame stad, de leefbare stad en de duurzame stad. 

De democratische stad

De verhouding tussen bestuur en inwoners verandert. Initiatieven en ideeën komen steeds vaker vanuit inwoners zelf. De coalitie ziet dit als een kracht en een ontwikkeling die gestimuleerd moet worden, door te faciliteren en te helpen waar nodig. Met een democratiseringsagenda wil de coalitie het vertrouwen in en de betrokkenheid van inwoners bij het bestuur van de stad vergroten.

De werkende stad

Werk is noodzakelijk om mee te kunnen doen en je talenten te kunnen ontwikkelen. Daarom wil de coalitie er alles aan doen om mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen en om te investeren in behoud van werkgelegenheid. Er liggen bijvoorbeeld kansen als het gaat om zzp’ers, het terugdringen van jeugdwerkloosheid en samenwerking met het bedrijfsleven. Ook wil de coalitie het beste onderwijs voor alle kinderen in Hoorn. Met Integrale Kind Centra (IKC) wil zij werken aan een integraal onderwijsaanbod, dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind.

De bruisende stad

Hoorn is een bruisende, dynamische en ondernemende stad met een aantrekkelijke historische haven. De ontwikkeling van de kust en het levendig maken en houden van de stad is volgens de coalitie van groot belang. Daarom maakt zij zich hard voor een eenduidige positionering en promotie van de kernkwaliteiten van de stad. Ook wil zij investeren in de haven, kunst- en cultuur en de aanleg van een stadsstrand bij de Grote Waal.

De zorgzame stad

De coalitiepartijen besteden de komende jaren extra aandacht aan de zorgzame samenleving en willen de gemeenschapszin vergroten. Mantelzorgers, vrijwilligers en pleegouders vinden zij naast professionele zorg van onschatbare waarde. De partijen willen het armoedebeleid een extra impuls geven. Hoewel de overheveling van rijkstaken  gepaard gaat met financiële onzekerheden, zien de coalitiepartijen deze ook als kans om zorg in de wijken dicht bij de mensen te organiseren. Zij reserveren voor de komende vier jaar 6 miljoen euro om mogelijke financiële tegenvallers vanuit de decentralisaties op te kunnen vangen en ook ruimte te hebben voor innovaties in de zorg.

De leefbare stad

Om Hoorn voor iedereen aantrekkelijk te houden om te wonen wil de coalitie samen met bewoners, corporaties en andere partners werken aan een leefbare stad. Door de snelle groei van Hoorn zijn nu veel buurten wat ouder en is er een opknapbeurt nodig om de leefbaarheid op peil te houden. De coalitie vindt aandacht voor stadsvernieuwing noodzakelijk. Er komt een lange termijnagenda, te beginnen met de Grote Waal.

De duurzame stad

De coalitie ziet duurzaamheid als een belangrijke economische drager en als een vanzelfsprekend integraal onderdeel van gemeentelijk beleid. Zij scherpt de duurzaamheidsambities aan en er komt een nieuwe duurzaamheidsagenda met concrete acties. 

Poort van Hoorn

Een van de meest besproken verkiezingsonderwerpen van 2014 was de Poort van Hoorn en in het bijzonder de autotunnel onder het spoor. Het was een uitdaging om de verschillende standpunten in dit dossier te overbruggen en tot een goed en gezamenlijk plan te komen. De verkiezingsuitslag is voor de partijen leidend, dus deze coalitie zal de autotunnel niet realiseren. De nieuwe coalitie gaat wel aan de slag met het doortrekken van de Maelsonstraat, de uitbreiding van de parkeercapaciteit op het Transferium, de aanleg van een fietstunnel onder de Provincialeweg en een nieuwe ontsluiting voor autoverkeer vanaf de Provincialeweg naar het Dampten. Dit plan is begroot op ruim 34,8 miljoen euro. Hierin zijn eventuele subsidies nog niet meegenomen. De plannen voor de Poort van Hoorn van de vorige coalitie kostten 59 miljoen euro, inclusief subsidies.

Financieel perspectief

Hoorn staat voor een flinke financiële opgave. Dat vraagt degelijk financieel beleid. De coalitie heeft daarom naast nieuwe investeringen ook een bezuinigingspakket benoemd. De partijen willen onder meer besparen op het onderhoud van de openbare ruimte en ook het schrappen van de autotunnel levert een aanzienlijke besparing op. Daarnaast wordt bezuinigd door te besparen op de gemeentelijke organisatie. Naast deze bezuinigingen heeft de coalitie ook een investeringsagenda opgesteld voor haar speerpunten. Zo trekt de coalitie eenmalig 6 miljoen euro uit voor een zachte landing van de decentralisaties en innovaties in de zorg, eenmalig 1,8 miljoen euro voor de duurzaamheidsagenda en investeert zij structureel per jaar 700.000 euro r in werk en 450.000 euro in leefbaarheid. Andere investeringen zijn onder meer armoedebestrijding, zorg, het stadsstrand, de haven, cultuur, erfgoed en stadspromotie. De partijen zijn overeen gekomen dat de belastingen voor inwoners niet meer dan trendmatig zullen stijgen.

Wethouders

De coalitiepartners maakten ook bekend wie de beoogde wethouders zijn en met welke portefeuille zij de komende jaren aan de slag gaan. Judith de Jong van de PvdA wordt wethouder Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Kunst en Cultuur. Nel Douw van de SP wordt coördinerend wethouder Decentralisaties en krijgt onder meer Volksgezondheid, Jeugdzorg en Maatschappelijke Opvang in haar portefeuille. Ben Tap wordt namens D66 wethouder Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Sport en Recreatie en krijgt ook het Programma Waterfront in zijn pakket. Michiel Pijl van het CDA blijft wethouder Stadsbeheer, Ouderenzorg, Welzijn en Wonen en wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de wijk Bangert en Oosterpolder.  Samir Bashara wordt namens GroenLinks wethouder Duurzaamheid en Milieu, Onderwijs en ontwikkeling van het kind en Verkeer en Vervoer. Zijn portefeuille omvat ook de Poort van Hoorn, Communicatie en P&O.

Debat over coalitieakkoord

De nieuwe wethouders worden op maandag 19 mei geïnstalleerd. Op dinsdag 20 mei presenteren zij het coalitieakkoord aan de gemeenteraad. Dan voert de raad ook een debat over het coalitieakkoord. Beide bijeenkomsten starten om 20:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Iedereen is welkom om het debat in het stadhuis te volgen. Het debat is ook te volgen via Radio Hoorn of Twitter @RaadHoorn.

Hoorn, 14 mei 2014