20 februari 2014

Zorgen over toegankelijkheid en indicatiestelling zorg bij cliënten en hulpverleners geestelijke gezondheidszorg.

PERSBERICHT.

Op woensdag 19 februari heeft de PvdA-Hoorn een druk bezochte bijeenkomst gehouden over de geestelijke gezondheidszorg in al haar facetten. Er komen veel veranderingen op ons af en we horen veel termen als transitie, kanteling, AWBZ, WMO, gebiedsteams, wijkteams etc. Maar wat verandert er nu echt? En wat gaan de mensen die deze zorg nodig hebben hiervan merken?

De PvdA-Hoorn vond het tijd voor een gesprek met cliënten en hulpverleners.

Er kwamen veel cliënten, hulpverlener en andere betrokkenen af op deze bijeenkomst. Ton Dhondt, directeur specialistische centra bij GGZ NHN, gaf een inleiding. Al tijdens deze inleiding werden een aantal zorgen geuit. John Wallaart gaf in een persoonlijk verhaal aan hoe belangrijk hij verschillende vormen van zorg vindt. Na de inleiding ging men in groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen. De aanwezigen vonden het fijn om ons en elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp “Dit gebeurt niet of veel te weinig”, aldus een aanwezige hulpverlener.

Uit de groepen kwam dat men zich vooral zorgen maakt om de toegankelijkheid van de zorg, het behoud van de laagdrempelige zorg, de indicatiestelling en de samenwerking met en binnen de wijkteams. Dat de zorg dichter bij de mensen georganiseerd moet worden, daar waren de aanwezigen het wel over eens. Op wijk- of gebiedsniveau de zorg goed organiseren. Het hanteren van de verschillende begrippen maakt het nogal eens onduidelijk voor de hulpverleners. Ook cliënten vinden het nieuwe jargon lastig. “Het gaat immers om de mensen”, aldus een bezoeker.
Hoe worden de mensen met een hulpvraag nu gevonden? Melden zij zichzelf bij een gebiedsteam, of via de huisarts, de school, tandarts? Wie doet de indicatie? Dit zijn de vragen waarop in de nabije toekomst antwoorden op moeten worden gegeven.

De PvdA vindt dat de zorg voor cliënten op een goede manier moet worden geregeld. Dat zal op een andere manier gaan, en wij vinden dat er goede en adequate zorg moet worden geleverd aan deze groep. Helen Sijm, kandidaat raadslid PvdA: “Een op de zeven ouderen lijdt aan een depressie. Door vroeg, dichtbij en snel hulp te geven kunnen we dit voorkomen. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, dichtbij huis georganiseerd, kan veel leed voorkomen.”

De aanwezigen vonden het goed dat er een dergelijke bijeenkomst werd gehouden waarbij er naar cliënten en instellingen wordt geluisterd. De PvdA zal dan ook een vervolg geven aan deze bijeenkomsten en de aanwezigen hierbij opnieuw betrekken. PvdA-raadslid Jeroen van der Veer: “Uit deze bijeenkomst blijkt weer dat hulpverleners elke dag bezig zijn om het beste uit mensen te halen. Zij vragen ons om in de toekomst dat goede werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Daar zal de PvdA in Hoorn zich voor blijven inzetten.”

Meer informatie: www.pvdahoorn.nl , www.facebook.com/PvdAHoorn of info@pvdahoorn.nl.
Jeroen van der Veer: 06-52328126
Helen Sijm: 06-81294163